Skip to content
searchMagnify
  close

  Terms and Conditions

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการให้บริการ dtac Business Sim แพ็กเกจฟรีเครื่อง
  1. รับสิทธิ์โทรฟรีในกลุ่มทุกแพ็กเกจตลอด 24 ชม.
  2. SMS 2 บาท/ข้อความ และ MMS 4.50 บาท/ข้อความ
  3. สิทธิพิเศษdtac Internet สำหรับลูกค้า dtac Business Sim แพ็กเกจฟรีเครื่อง จะได้รับการยกยอดปริมาณการใช้งาน dtac Internet ที่เหลือของเดือนปัจจุบันเฉพาะอินเตอร์เน็ตจากแพ็คเกจหลัก (จำนวนอินเทอร์เน็ตที่ระบุไว้ในรอบบิลที่ 25 เป็นต้นไป) ไปรวมใช้ในเดือนถัดไปได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยจะรวมกับยอด dtac Internet ที่ได้รับตามสิทธิของแต่ละแพ็กเกจในแต่ละเดือน
  4. กรณีมีการเปลี่ยนแพ็กเกจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ยกยอดปริมาณ dtac Internet ที่เหลือไปเดือนถัดไป
  5. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขาย การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุดเป็น 384 Kbps
  6. อัตราค่าบริการไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ บริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ, ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย เป็นต้น หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
  7. จำนวนสิทธิ์โทรฟรีและสิทธิ์ใช้ฟรีบริการเสริม dtac Internet และ SMS ที่ใช้ไม่หมด ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
  8. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac Internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ Data Roaming คิดอัตราค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศกำหนด
  9. SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
  10. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัคร หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทจะคำนวณค่าบริการและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้น ๆ
  11. สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไรในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย และรวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่าง ๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
  12. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (Terms and Conditions) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  13. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ ] สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ ] สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
  14. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ ]นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
  15. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 | เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548
  16. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ dtac business Call Center : 1431 หรือ dtac.co.th/business
  17. แพ็กเกจ โทรฟรีเบอร์ 4หลัก ยกเว้น
  Short Number Description Rate
  1110 1110 BUG1110 15B
  1188 661188 Teleinfo Media 6B/Min
  1113 BUG 1113 9B/Min
  1199 กรมเจ้าท่า 3B/Time
  1330 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1B/15Mins
  1490 TOT Smart Call 3B/Time
  1516 Vaccine Call Center 1516 3B/Time
  1663 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 1B/15Mins
  1678 1678 (Call Center) 3B/Time  Business Sim ฟรี! เครื่อง แพ็กเกจ 599 บาท

  1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 599 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. สัญญา 24 เดือนพร้อมเครื่อง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจภายในระยะเวลาสัญญา หากมีการยกเลิกการใช้งานก่อนกำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ
  3. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
  4. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps
   • เปิดเบอร์ใหม่ใช้งานได้ 40GB/ รอบบิล นาน 24 รอบบิล
   • ย้ายค่ายเบอร์เดิมใช้งานได้ 60GB/ รอบบิล นาน 24 รอบบิล
   • รอบบิลที่ 25 เป็นต้นไป ใช้งานได้ 18GB/ รอบบิล
   • อินเทอร์เน็ตใช้ไม่หมด ระบบจะทบส่วนที่เหลือจากแพ็คเกจหลัก (20GB) ไปรวมใช้ในเดือนถัดไป


  Business Sim ฟรี! เครื่อง แพ็กเกจ 799 บาท

  1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 799 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. สัญญา 24 เดือนพร้อมเครื่อง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจภายในระยะเวลาสัญญา หากมีการยกเลิกการใช้งานก่อนกำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ
  3. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
  4. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps
   • เปิดเบอร์ใหม่ใช้งานได้ 80GB/ รอบบิล นาน 24 รอบบิล
   • ย้ายค่ายเบอร์เดิมใช้งานได้ 120GB/ รอบบิล นาน 24 รอบบิล
   • รอบบิลที่ 25 เป็นต้นไป ใช้งานได้ 40GB/ รอบบิล
   • อินเทอร์เน็ตใช้ไม่หมด ระบบจะทบส่วนที่เหลือจากแพ็คเกจหลัก (40GB) ไปรวมใช้ในเดือนถัดไป


  Business Sim ฟรี! เครื่อง แพ็กเกจ 999 บาท

  1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 999 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2. สัญญา 24 เดือนพร้อมเครื่อง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจภายในระยะเวลาสัญญา หากมีการยกเลิกการใช้งานก่อนกำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับ
  3. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 24 ชม.
  4. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps
   • เปิดเบอร์ใหม่ใช้งานได้ 130GB/ รอบบิล นาน 24 รอบบิล
   • ย้ายค่ายเบอร์เดิมใช้งานได้ 145GB/ รอบบิล นาน 24 รอบบิล
   • รอบบิลที่ 25 เป็นต้นไป ใช้งานได้ 65GB/ รอบบิล
   • อินเทอร์เน็ตใช้ไม่หมด ระบบจะทบส่วนที่เหลือจากแพ็คเกจหลัก (40GB) ไปรวมใช้ในเดือนถัดไป
  General Terms and Conditions of All WorryFree Plus Pro Packages
  1. Free ingroup call 24 hours
  2. Rate per message: SMS 2 baht; MMS 4.50 baht
  3. In case of package change, the Company reserves the right not to carry forward any remaining dtac internet to the next month.
  4. Service fee rate excludes international calls, roaming services, audio text, premium number service and other promotion services beyond the privilege mentioned above including other charges such as package change fee, Service Providers’ download fees, etc. If Customers would like to subscribe for supplemental package or other download services, Customers must study terms and conditions of each Service Provider in full details before using the service.
  5. Unused balance of free calls privilege dtac internet privilege and SMS cannot be carried over to the next billing cycle and is not refundable or exchangeable to cash.
  6. Customers are encouraged to study terms and conditions, service fee rate, settings and internet service area for usage convenience. The speed of dtac internet usage depends on service time period and user traffic, including the quality of connecting devices. In case of data roaming service usage, service fee rate will depend on the rate determined by foreign Service Providers.
  7. For Thai or Thai-with-English SMS, 70 characters are counted as one SMS. English SMS of 160 characters are counted as one SMS. In case of SMS characters exceeding limits above, it will be counted as another new SMS. Recipients might receive single or separate SMS, depending on receiving device’s capability. For symbols or special characters, character counts will be calculated differently due to system technical limitations.
  8. For customers applying or cancelling this promotion package during billing cycle, the Company will calculate service fees and excess service fees according to the service rates of this promotion package and the usage period of that billing cycle
  9. This promotion is intended for personal use between mobile phones only. Customers are prohibited from using this promotion for seeking profit by other means that is a violation against the laws, and for providing any services of voice over IP service (VoIP). If the fact shows that this promotion is used for seeking business benefit or for communicating with others for commercial purposes, or for accessing internet in the manners that are against the law or in violation of public order, the Service Provider reserves the right to cancel the service and to revoke the service privilege as stated in this promotion, and the Service provider will collect usage fee according to the normal rate usage per each billing cycle.
  10. The Service Provider reserves the right to change this promotion including terms and conditions without prior notice.
  11. Customers allow the Service Provider [or the Company] to access and process personal data stored in smart card ID and other information that Customers provide, for the purpose of communication business benefits and VAS and promotions. The Service Provider or the Company will also be able to disclose, transfer and share customers’ personal data to external agencies both domestic and international for the aforementioned purposes.
  12. Customers allow the Service Provider (or the Company) to offer other promotional campaigns and privileges via customers’ email address or any other communication channel as informed to the Service Provider.
  13. If the Customers use other services provided by the Company in addition to telecommunication services, all terms and conditions governing the use of such services shall apply herein mutatis mutandis.
  14. The Service is provided by dtac TriNet Co. Ltd., 319 Chamchuri Square Building, 38th Floor, Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330. Tax ID 0105549034548.
  15. For more information, please contact dtac business call center: 1431 or www.dtac.co.th/business

   

  WorryFree Plus Pro 499

  1. Lump sum payment of 499 THB per billing cycle (excluding VAT)
  2. 200 minutes free call to all Network per billing cycle (remaining seconds will be round up to full minute).
  3. Excess call is 0.99 THB/ minute for all Network (remaining seconds will be round up to full minute).
  4. Unlimited 4G internet with maximum speed at 100 Mbps and 3G internet with maximum speed at 42 Mbps, total 20 GB/billing cycle
  5. When reach internet usage limit according to number 4, internet usage speed will be reduced to 384 kbps maximum
  6. Special dtac internet for customers of dtac business WorryFree Plus Data and dtac business WorryFree Plus Pro packages. Any remaining dtac internet balance from the main package will be carried over to the next month and will be valid for 1 month only. The remaining balance will be added to dtac internet quota in each package.
  7. For detailed terms and conditions, please click https://www.dtac.co.th/business/term-of-use
  8. Special promotion additional Unlimited 4G internet with maximum speed at 100 Mbps and 3G internet with maximum speed at 42 Mbps, total 10 GB/billing cycle for 24 billing cycles for Switch-Network-Same-Number Postpaid customers.

   

  WorryFree Plus Pro 599
  1. Lump sum payment of 599 THB per billing cycle (excluding VAT)
  2. 300 minutes free call to all Network per billing cycle (remaining seconds will be round up to full minute).
  3. Excess call is 0.99 THB/ minute for all Network (remaining seconds will be round up to full minute).
  4. Unlimited 4G internet with maximum speed at 100 Mbps and 3G internet with maximum speed at 42 Mbps, total 32 GB/billing cycle
  5. When reach internet usage limit according to number 4, internet usage speed will be reduced to 384 kbps maximum
  6. Google Workspace Business Starter 1 user
  7. Special dtac internet for customers of dtac business WorryFree Plus Data and dtac business WorryFree Plus Pro packages. Any remaining dtac internet balance from the main package will be carried over to the next month and will be valid for 1 month only. The remaining balance will be added to dtac internet quota in each package.
  8. For detailed terms and conditions, please click https://www.dtac.co.th/business/term-of-use
  9. Special promotion additional Unlimited 4G internet with maximum speed at 100 Mbps and 3G internet with maximum speed at 42 Mbps, total 15 GB/billing cycle for 24 billing cycles and Google Workspace Business Starter 1 user for 24 billing cycles for Switch-Network-Same-Number Postpaid customers.

   

  WorryFree Plus Pro 799

  1. Lump sum payment of 799 THB per billing cycle (excluding VAT)
  2. 500 minutes free call to all Network per billing cycle (remaining seconds will be round up to full minute).
  3. Excess call is 0.99 THB/ minute for all Network (remaining seconds will be round up to full minute).
  4. Unlimited 4G internet with maximum speed at 100 Mbps and 3G internet with maximum speed at 42 Mbps, total 80 GB/billing cycle when reach internet usage limit according to number 4, internet usage speed will be reduced to 384 kbps maximum
  5. Receive unlimited usage privilege of 4G internet maximum speed at 100 Mbps and 3G internet maximum speed at 42 Mbps
  6. Google Workspace Business Starter 1 user
  7. Special dtac internet for customers of dtac business WorryFree Plus Data and dtac business WorryFree Plus Pro packages. Any remaining dtac internet balance from the main package will be carried over to the next month and will be valid for 1 month only. The remaining balance will be added to dtac internet quota in each package.
  8. For detailed terms and conditions, please click https://www.dtac.co.th/business/term-of-use
  9. Special promotion additional Unlimited 4G internet with maximum speed at 100 Mbps and 3G internet with maximum speed at 42 Mbps, total 40 GB/billing cycle for 24 billing cycles and Google Workspace Business Starter 1 user for 24 billing cycles for Switch-Network-Same-Number Postpaid customers.


  WorryFree Plus Pro 899

  1. Lump sum payment of 899 THB per billing cycle (excluding VAT)
  2. 600 minutes free call to all Network per billing cycle (remaining seconds will be round up to full minute).
  3. Excess call is 0.99 THB/ minute for all Network (remaining seconds will be round up to full minute).
  4. Receive unlimited usage privilege of 4G internet maximum speed at 100 Mbps and 3G internet maximum speed at 42 Mbps
  5. Google Workspace Business Starter 1 user
  6. For detailed terms and conditions, please click https://www.dtac.co.th/business/term-of-use
  7. Special promotion Google Workspace Business Starter 2 users for 24 billing cycles for Switch-Network-Same-Number Postpaid customers.


  WorryFree Plus Pro 1,099

  1. Lump sum payment of 1099 THB per billing cycle (excluding VAT)
  2. 900 minutes free call to all Network per billing cycle (remaining seconds will be round up to full minute).
  3. Excess call is 0.99 THB/ minute for all Network (remaining seconds will be round up to full minute).
  4. Receive unlimited usage privilege of 4G internet maximum speed at 100 Mbps and 3G internet maximum speed at 42 Mbps
  5. Google Workspace Business Starter 1 user
  6. For detailed terms and conditions, please click https://www.dtac.co.th/business/term-of-use
  7. Special promotion Google Workspace Business Starter 2 users for 24 billing cycles for Switch-Network-Same-Number Postpaid customers.


  WorryFree Plus Pro 1,299

  1. Lump sum payment of 1299 THB per billing cycle (excluding VAT)
  2. 1100 minutes free call to all Network per billing cycle (remaining seconds will be round up to full minute).
  3. Excess call is 0.99 THB/ minute for all Network (remaining seconds will be round up to full minute).
  4. Receive unlimited usage privilege of 4G internet maximum speed at 100 Mbps and 3G internet maximum speed at 42 Mbps
  5. Google Workspace Business Starter 1 user
  6. For detailed terms and conditions, please click https://www.dtac.co.th/business/term-of-use
  7. Special promotion Google Workspace Business Starter 2 users for 24 billing cycles and Teamwork Basic 5 users for 24 billing cycles for Switch-Network-Same-Number Postpaid customers.
  New Google Workspace Customer
  1. Package prices for WorryFree Plus Pro and Google Workspace with 4 GB data as displayed on the website are applicable for a maximum of 100 users/customer account.
  2. For the price of any package that has more than 100 users, please contact our solution consultants at 088-188-1678.
  3. Business Starter, Business Standard and Business Plus packages are limited to a maximum of 300 users/customer account.  There is no user limit for the Enterprise package.
  4. Promotion prices of Business Starter and Business Standard packages are valid for the first 12 months for the first 20 users/customer account only.
  5. Above promotions are exclusive to the newly applied customers whose account has been activated before March 1, 2022.
  6. Free domain promotion is for customers who accepted the conditions of using the service continuously for 12 months (12 months contract)
  Transferred Customer to use Google Workspace with dtac Business
  1. Available packages are Business Starter, Business Standard, and Business Plus packages (excluding WorryFree Plus Pro and other packages offered to new customer)
  2. Free domain promotion is for customers who accepted the conditions of using the service continuously for 12 months (12 months contract)
  3.