Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   ข้อกำหนดในการใช้งาน

   1. นิยาม

   ถ้อยคำใดที่ได้ให้คำนิยามไว้แล้วในสัญญาให้บริการ ให้ถือว่ามีความหมายตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้

   “สัญญาให้บริการ” หมายความว่า สัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ณ วันที่ลงนามในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)

   เครื่องอุปกรณ์” หมายความว่า เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ อะไหล่ ส่วนประกอบ เครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องสำรองและ/หรือ เครื่องมืออื่นใดที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา

   การยืนยันการสั่งซื้อบริการ” หมายความว่า คำสนองยอมรับใช้บริการโทรคมนาคมต่าง ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเสนอในใบเสนอราคา ซึ่งผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และให้หมายความรวมถึง คำสั่ง คำขอใช้ และ/หรือเปลี่ยนแปลงบริการหรือที่เกี่ยวกับบริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียนใช้บริการ คำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และคำขอใช้บริการโทรคมนาคม (MNP) ทั้งนี้ เอกสารยืนยันการสั่งซื้อบริการที่ผู้ใช้บริการได้ส่งให้แก่ผู้ให้บริการเป็นครั้งคราวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้

   ใบเสนอราคา” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยผู้ให้บริการเพื่อเสนอบริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นครั้งคราว

   2. สัญญาให้บริการ

   ผู้ใช้บริการได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการโทรคมนาคมของผู้ให้บริการประเภทจดทะเบียน สำหรับผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ และให้ถือว่าสัญญาให้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งปรากฎในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ https://www.dtac.co.th/contract.html

   3. ประเภทบริการ

   ผู้ให้บริการตกลงให้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งบริการอื่นๆ แก่ผู้ใช้บริการซึ่งอาจรวมถึงบริการดังต่อไปนี้

   1. บริการโทรคมนาคม แบบไม่รวมเครื่องอุปกรณ์
   2. บริการโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์
    1. บริการโทรคมนาคมพร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข
    2. บริการโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์
   3. บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด
   4. บริการ USSD
   5. บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)
   6. บริการโปรแกรมประยุกต์
   7. บริการอื่น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะได้ตกลงกัน

   ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเภทบริการ เมื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อบริการแต่ละประเภทแก่ผู้ให้บริการตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5 ของข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

   4. ผู้มีอำนาจลงนามยืนยันการสั่งซื้อบริการ

   ผู้ใช้บริการตกลงมอบหมายให้บุคคลดังมีรายชื่อตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ เป็นผู้มีอำนาจยืนยันการสั่งซื้อบริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการ การระงับ หรือการยกเลิกบริการ โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและยอมรับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลดังมีรายชื่อดังกล่าวทุกประการ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน

   5. การยืนยันการสั่งซื้อบริการ และระยะเวลาใช้บริการ
   1. ผู้ใช้บริการสามารถยืนยันการสั่งซื้อบริการตามใบเสนอราคาที่ได้รับจากผู้ให้บริการในแต่ละคราวได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้
    1. ออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) และส่งมอบให้แก่ผู้ให้บริการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ และรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ วันที่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ จำนวนเลขหมายที่ต้องการ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น และหากเป็นการใช้บริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวน ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องอุปกรณ์ด้วย
    2. ออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) จากที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของบริการ และรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ วันที่ต้องการให้มีผลใช้บังคับ จำนวนเลขหมายที่ต้องการ และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบแจ้งค่าบริการ เป็นต้น และหากเป็นการใช้บริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะต้องระบุจำนวน ยี่ห้อ และรุ่นของเครื่องอุปกรณ์ด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความเข้าที่ใจที่ตรงกันที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปหรือสาธารณะ หรือ
    3. ลงนามยืนยันการรับบริการลงในใบเสนอบริการของผู้ให้บริการ (Quotation) ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร หากผู้ให้บริการกำหนดรูปแบบเอกสารใดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้การสั่งซื้อบริการนั้นๆ สมบูรณ์แล้ว การสั่งซื้อบริการจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ลงนามผูกพันในเอกสารเฉพาะเช่นว่านั้นเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าการยืนยันการสั่งซื้อบริการในแต่ละคราว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบข้อกำหนด เงื่อนไข และราคาที่ระบุใบใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และสัญญาให้บริการทุกประการ
   2. บริการแต่ละประเภทมีระยะเวลาการใช้บริการตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การสิ้นสุดระยะเวลาใช้บริการหรือการยกเลิกการใช้บริการใดจะมีผลเฉพาะใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของบริการอื่นๆ ในใบเสนอราคาอื่นๆ แต่อย่างใด

    

   6. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของ ”บริการโทรคมนาคม พร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข และบริการโทรคมนาคมพร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์”

   ผู้ใช้บริการรับทราบ และตกลงว่าตลอดระยะเวลาการใช้บริการตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการครอบครองและใช้ประโยชน์จากเครื่องอุปกรณ์เท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ยังคงเป็นของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะโอนหรืออาจโอนให้แก่ผู้ใช้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

   1. กรรมสิทธิ์และการโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์
    1. บริการโทรคมนาคม พร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข
     ผู้ให้บริการตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้ชำระราคาค่าเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการครบถ้วน หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6.4
    2. บริการโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์
     ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์คืนแก่ผู้ให้บริการภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันครบกำหนดเวลาให้บริการตามที่ระบุในเสนอราคาที่เกี่ยวข้องในสภาพที่เรียบร้อย และใช้งานได้ดี ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง เว้นแต่ผู้ให้บริการจะแจ้งต่อผู้ใช้บริการเป็นหนังสือว่าผู้ให้บริการไม่ประสงค์จะรับคืนเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์นั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ตามข้อ 6.4
   2. เงื่อนไขการใช้งานเครื่องอุปกรณ์ และการดูแลรักษา
    1. ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของตนเท่านั้น และต้องไม่นำเครื่องอุปกรณ์ไปให้เช่า หรือให้บริการแก่บุคคลอื่น
    2. ผู้ใช้บริการต้องใช้เครื่องอุปกรณ์ตามลักษณะการใช้งานปกติของเครื่องอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ และต้องไม่นำเครื่องอุปกรณ์ไปใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
    3. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาเครื่องอุปกรณ์ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ใช้บริการหรือบริวารของผู้ใช้บริการเท่านั้น และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันกระทบต่อสิทธิ และ/หรือกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ
    4. ผู้ใช้บริการต้องสงวนรักษาเครื่องอุปกรณ์ให้เสมือนเช่นวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องไม่ดัดแปลง แก้ไขเครื่องอุปกรณ์ หรือกระทำการอย่างใด ๆ อันทำหรืออาจทำให้เครื่องอุปกรณ์เสียหาย หรือเสื่อมราคา
    5. ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์เสียหาย ไม่ว่าเพราะเหตุใด ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นหนังสือทันที และต้องส่งมอบเครื่องอุปกรณ์ที่เสียหายให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อทำการซ่อมแซมเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานตามปกติ และยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกันของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอาจพิจารณาจัดส่งเครื่องอุปกรณ์สำรองตามจำนวนซึ่งผู้ให้บริการพิจารณาเห็นสมควรให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์สำรองระหว่างดำเนินการซ่อมแซม อย่างไรก็ดี หากตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องทำการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ที่เสียหายดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์ใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติและ/หรือสีที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับเครื่องอุปกรณ์เดิมให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่จำต้องได้รับความตกลงจากผู้ใช้บริการก่อนแต่อย่างใด
    6. ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์สูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ อันเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเครื่องอุปกรณ์ให้แก่ผู้ให้บริการ เป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าเครื่องคงเหลือ ตามสูตรการคำนวณมูลค่าเครื่องคงเหลือที่ระบุไว้ในข้อ 6.5
    7. ผู้ใช้บริการต้องให้ความสะดวกและอนุญาตให้ผู้ให้บริการตรวจสภาพเครื่องอุปกรณ์ได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน
   3. การสิ้นสุดการใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์ก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง การใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน อาจสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน หรือ
    2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน
   4. ในกรณีที่การใช้บริการโทรคมนาคมพร้อมเครื่องอุปกรณ์สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 6.3 (1) หรือการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
    1. ชำระเงินค่าบริการที่ค้างชำระทั้งหมด ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วนทันที และ
    2. ผู้ใช้บริการยินยอมรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องอุปกรณ์ ณ วันสิ้นสุดการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าเครื่องอุปกรณ์คงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจนครบถ้วน (สำหรับการใช้บริการพร้อมการซื้อขายเครื่องอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข) หรือค่าเครื่องอุปกรณ์คงเหลือให้แก่ผู้ให้บริการตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 6.5 (สำหรับการใช้บริการพร้อมให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์) ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
   5. สูตรการคำนวณ
    TC-TH-FL-01TC-TH-FL-02TC-TH-FL-03

                                                                                     
   7. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของ “บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด”
   1. บริการส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด หรือบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service หรือ SMS) หมายถึง บริการส่งข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะส่งให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบของข้อความสั้น ตามรูปแบบ วิธีการและช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด
   2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    The User has the following obligations;
    1. ต้องใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของผู้ใช้บริการ
    2. ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อกับศูนย์ส่งข้อความสั้นของผู้ให้บริการ
    3. ต้องแจ้งข้อความและรายละเอียดที่ต้องการส่งให้แก่ศูนย์ส่งข้อความสั้นของผู้ให้บริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ให้บริการกำหนดเพื่อการใช้บริการส่งข้อความสั้นผ่านเว็บไซต์เท่านั้น
    4. ต้องแจ้งขอลงทะเบียนชื่อผู้ส่ง (sender name) กับผู้ให้บริการก่อนเริ่มใช้บริการ และ/หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ส่งทุกคราว อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะพิจารณายอมรับการลงทะเบียนชื่อผู้ส่งดังกล่าวตามความเหมาะสม
    5. ต้องระบุชื่อผู้ส่ง (sender name) ในข้อความสั้นทุกข้อความที่ส่งถึงผู้รับ
    6. ต้องส่งข้อความสั้นในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะเป็นการรบกวนผู้รับ
    7. ต้องไม่ส่งข้อความสั้นในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความสั้นทุกประการ
    8. ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม
     อนึ่ง Spam message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความสั้นอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความสั้นซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม
   3. หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 7.2 (1), (4), (5) และ (6) ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
   4. ผู้ใช้บริการตกลงว่าในการส่งข้อความสั้นแต่ละครั้ง จำนวนตัวอักษรรวมช่องว่างจะต้องไม่เกิน 160 (หนึ่งร้อยหกสิบ) ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างเดียว หรือ 70 (เจ็ดสิบ) ตัวอักษร สำหรับการส่งที่เป็นตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียว

    กรณีที่มีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยรวมกัน ให้นำเกณฑ์การนับจำนวนตัวอักษรภาษาไทยอย่างเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการคิดจำนวนตัวอักษร
    การส่งข้อความสั้นครั้งใดที่มีจำนวนตัวอักษรเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวอักษรที่เกินกำหนด
   5. การนับจำนวนครั้งของการส่งข้อความสั้นจะนับเมื่อศูนย์ส่งข้อความสั้นได้ยืนยันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทางได้รับข้อความสั้นเหล่านั้นแล้ว
   6. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าในการส่งข้อความสั้นในแต่ละครั้ง ผู้รับอาจไม่ได้รับข้อความสั้นที่ศูนย์ส่งข้อความสั้นได้ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการบันทึกการใช้บริการส่งข้อความสั้นที่ผู้ให้บริการบันทึก โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
   7. การใช้บริการส่งข้อความสั้นจะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
    2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
    3. เกิดเหตุตามข้อ 7.2 (1), (4), (5) และ (6)
   8. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของบริการ USSD
   1. “บริการ USSD (Unstructured Supplementary Service Data)” หมายถึง การรับและ/หรือส่งข้อความ โดยใช้การเชื่อมต่อแบบดาต้าแอ็คเซ็ส (Data Access Channel) ผ่านศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ข้อความที่ส่งออกไปนั้นจะปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์เคลือนที่ของเลขหมายปลายทางเพียงชั่วคราว (Flash Message) โดยไม่ถูกจัดเก็บในเครื่อง และจะถูกลบออกทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานฟังก์ชั่นอื่นของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว

    “บริการรับข้อความ USSD” หมายถึง บริการรับข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าของผู้ให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการ

    “บริการส่งข้อความ USSD” หมายถึง บริการส่งข้อความจากผู้ใช้บริการผ่านศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการไปยังเลขหมายโทรคมนาคมปลายทางที่ผู้ใช้บริการกำหนด

   2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    1. ต้องใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของผู้ใช้บริการ
    2. ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อกับศูนย์ USSD ของผู้ให้บริการ
    3. ต้องกำหนดรูปแบบข้อความ USSD ที่จะรับเข้าและ/หรือส่งออกผ่านบริการ USSD และแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทุกคราวที่มีการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อความดังกล่าว
    4. ต้องติดต่อกับศูนย์ส่ง USSD จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ให้บริการกำหนด
    5. ต้องส่งข้อความ USSD ในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะเป็นการรบกวนผู้รับ
    6. ต้องไม่ใช้บริการ USSD (บริการรับและ/หรือส่งข้อความ USSD) ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฏหมายใด ๆ
    7. ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

     อนึ่ง Spam message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความสั้นอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความสั้นซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม
   3. หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 8.2 (1),(5),(6) หรือ (7) ผู้ให้บริการอาจระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการให้บริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
   4. ผู้ใช้บริการตกลงว่าการรับข้อความ USSD แต่ละครั้งจำนวนตัวเลขรวมเครื่องหมาย ‡ และ # จะต้องไม่เกิน 20 (ยี่สิบ) ตัวอักษร
   5. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าในการส่งข้อความ USSD ในแต่ละครั้ง ผู้รับอาจจะไม่ได้รับข้อความ USSD ที่ศูนย์ส่งข้อความ USSD ได้ส่งออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการบันทึกการใช้บริการส่งข้อความประเภท USSD ที่ผู้ให้บริการบันทึก โดยแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน
   6. การใช้บริการ USSD จะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
    2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
    3. เกิดเหตุตามข้อ 8.2 (1), (5), (6) หรือ (7)
   9. ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะของบริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)
   1. “บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง (E1/SIP)” หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการผ่านตู้สาขา (PABX/IP-PABX) เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยตรง
   2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    1. ต้องจัดเตรียมตู้สาขา (PABX/IP-PABX) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ และสื่อสัญญาณ มายังเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

     ทั้งนี้ ผู้ให้บริการตกลงจัดหาสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการติดตั้งและเชื่อมโยงกับตู้สาขา (PABX/IP-PABX) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีที่บริการ E1/SIP สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ

     อนึ่ง เมื่อบริการ E1/SIP สิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการตกลงส่งมอบสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณที่ผู้ให้บริการจัดหามา คืนให้แก่ผู้ให้บริการในสภาพเรียบร้อย และตกลงอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการในการดำเนินการรื้อถอนสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อดังกล่าว
    2. ต้องเป็นผู้กำหนด สถานที่จุดติดตั้ง และ จำนวนของสื่อสัญญาณเพื่อรองรับการใช้บริการ
    3. ต้องใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานและ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านช่องสัญญาณเสียง ทั้งกรณีโทรออกและ/หรือรับสายที่มีการเรียกเข้ามา
    4. ต้องไม่กำหนด Caller Line Identity (CLI) จากเลขหมายโทรคมนาคมของบุคคลอื่นนอกจากเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ
    5. ต้องไม่นำบริการไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ และ
    6. ต้องไม่จัดทำ ใช้ จัดส่ง เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam voice message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

     อนึ่ง Spam voice message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความเสียงอันเป็นการก่อให้เกิดข้อความเกิดความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม
   3. หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 9.2 (3), (4) หรือ (5) ผู้ให้บริการอาจระงับบริการ หรือยกเลิกบริการ และ/หรืออาจเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชำระค่าเสียหายเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว
   4. บริการ E1/SIP จะสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    1. ผู้ใช้บริการแจ้งว่าผู้ใช้บริการจะยกเลิกบริการ ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน เป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน
    2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
    3. เกิดเหตุตามข้อ 9.2 (3), (4) หรือ(5)
   5. ในกรณีที่บริการ E1/SIP สิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าติดตั้งและค่าเช่าสื่อสัญญาณ (link) และอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณวงจรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นจำนวนเท่ากับ “ค่าบริการขั้นต่ำ” ตามกำหนดระยะเวลาที่เหลือจนครบกำหนด
   10. ข้อตกลงเฉพาะของบริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Service)
   1. “บริการโปรแกรมประยุกต์ (Application Service)” หมายถึง การให้บริการโปรแกรมประยุกต์ประเภทต่างๆ เพื่อใช้งานร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ

    “บริการโทรคมนามคมพร้อมอุปกรณ์” หมายถึง บริการโทรคมนาคมพร้อมการซื้อขายอุปกรณ์แบบมีเงื่อนไข และ/หรือบริการโทรคมนาคมพร้อมการให้บริการยืมเครื่องอุปกรณ์
   2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    1. ต้องใช้บริการโปรแกรมประยุกต์เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ
    2. ต้องนำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น
    3. ต้องไม่นำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้เพื่อการขายหรือให้บริการแบบขายส่งหรือขายต่อ
    4. ต้องไม่นำบริการโปรแกรมประยุกต์ไปใช้ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ
    5. ในกรณีที่เป็นการใช้บริการโปรแกรมประยุกต์ร่วมกับบริการโทรคมนามพร้อมอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในข้อ 6 ของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย
   3. การรับประกันการให้บริการ

    ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ในกรณี ดังต่อไปนี้

    1. กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ
    2. ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
    3. ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ และ
    4. ปัญหาเกิดที่จากเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เครื่องอุปกรณ์ชำรุด บกพร่อง สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
   4. การใช้บริการโปรแกรมประยุกต์อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    1. ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือแก่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
    2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
    3. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 10.2
   5. ในกรณีที่บริการโปรแกรมประยุกต์สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 10.4 (1) หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าจัดทำ หรือจัดหาโปรแกรมประยุกต์ให้แก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการรายเดือนสำหรับช่วงเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่ตามใบเสนอราคา โดยในการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม
   11. ข้อตกลงเฉพาะของบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service)
   1. “บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service)” หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อเพื่อการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย พร้อมด้วยบริการเสริมพิเศษตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ
   2. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
    1. ต้องใช้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ
    2. ต้องนำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น
    3. ต้องไม่นำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ไปใช้เพื่อการขายหรือให้บริการแบบขายส่งหรือขายต่อ
    4. ต้องไม่นำบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) ใช้ในทางที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ
   3. การรับประกันการให้บริการ

    ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service) ในกรณี ดังต่อไปนี้
    1. กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ
    2. ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
    3. ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ และ
    4. ปัญหาเกิดที่จากอุปกรณ์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบเครือข่ายของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความชำรุด บกพร่อง สูญหายหรือใช้งานไม่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
   4. การใช้บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution Service) อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    1. ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือแก่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
    2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ
    3. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 11.2
   5. ในกรณีที่บริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) สิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 11.5 (1) หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยินยอมชำระค่าจัดทำ หรือจัดหาบริการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (M2M Solution) เป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการรายเดือนสำหรับช่วงเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่ตามใบเสนอราคา โดยในการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม
   12. การมีผลบังคับใช้
   1. ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้มีผลใช้บังคับบริการทุกประเภทที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อตามวิธีการที่กำหนดในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้
   2. การยกเลิก ระงับ หรือการสิ้นสุดบริการจะมีผลเฉพาะบริการตามใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของใบเสนอราคาฉบับอื่น อย่างไรก็ดี ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่สัญญาให้บริการสิ้นสุดลง
   3. ข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้บริการ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาให้บริการ คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้มีผลบังคับใช้
   13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

   การแต่งตั้งให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้ดำเนินการหัก ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเกี่ยวกับค่าบริการโทรคมนาคม และ ค่าบริการอื่นๆ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะดำเนินการหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามรายการข้างต้นแทนท่าน ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยเริ่มมีผลสำหรับการชำระค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ที่ได้แต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

   1. ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่บริษัทฯ ออกให้ ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะมีเพิ่มข้อความ “บริษัทฯ ได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ... เป็นจำนวนเงิน ... บาท แทนผู้จ่ายแล้ว และจะดำเนินการนำส่งภาษีดังกล่าวต่อกรมสรรพากรภายในกำหนดเวลาชำระภาษีเงินได้หัก ณ จ่าย”
   2. เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนท่านแล้ว กรมสรรพากรอนุโลมให้ท่านใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่มีข้อความตามข้อ 1 เป็นหลักฐานยืนยันการหักภาษี ณ ที่จ่ายของท่านได้
   3. ท่านไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อขอเรียกเงินคืนจากบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแต่การชำระค่าบริการของใบแจ้งหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป หรือตั้งแต่วันที่ท่านได้แต่งตั้งบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   14. ข้อตกลงอื่น ๆ
   1. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงใด ๆ ในข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
   2. การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดล่าช้า มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือการสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย
   3. การส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ให้บริการนั้น ให้ส่งให้แก่พนักงานขายหรือตัวแทนของผู้ให้บริการ ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ให้บริการ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบต่อไป
   4. การส่งเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ให้แก่ผู้ใช้บริการนั้น ให้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้าแรกของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่สำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ในหน้าแรกของข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้
   15. ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการตรวจสอบ และส่งซ่อมทั้งเครื่อง และหน้าจอ

   Terms and Conditions for dtac Mobile Care Service

   บริการตรวจสภาพและส่งซ่อมสมาร์ทโฟน เฉพาะหน้าจอ หรือ ทั้งเครื่องและหน้าจอ

   ข้อตกลงการให้บริการ dtac Mobile Care Service

   “บริการ” หมายถึง บริการเปลี่ยนอะไหล่ และบริการตรวจสภาพเครื่องลงทะเบียนตามขอบเขตการให้บริการในข้อ 2

   “เครื่องลงทะเบียน” หมายถึง เครื่องโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรือนาฬิกาสมาร์ทวอช ที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ

   “ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ

   “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

   “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ

   “ผู้จัดทำบริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการให้ดำเนินการจัดทำบริการตามข้อตกลงนี้ให้แก่ บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

   1. ระยะเวลาของการให้บริการ

    บริการ dtac Mobile Care Service มีระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับแต่วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

    การให้บริการจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้

    1. ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกการสมัครใช้บริการ ได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลในรอบเดือนถัดไป หรือ
    2. ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ
   2. ขอบเขตการให้บริการ

    ผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ผ่านการดำเนินการของผู้จัดทำบริการภายใต้ขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

    1. บริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องลงทะเบียน

     แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งานผิดปกติและการเปลี่ยนอะไหล่ กระจกหน้าจอ อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการประกาศกำหนด ณ วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ

     แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ และ ตัวเครื่อง: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งานผิดปกติและการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ (หน้าจอ กล้อง เมนบอร์ด ฝาหลัง) อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการประกาศกำหนด ณ วันที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ

    2. บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน
     1. บริการรับ-ส่ง เครื่องลงทะเบียนถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน (door-to-door)
     2. บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน กรณีพบการใช้งานผิดปกติ
     3. บริการส่งเครื่องลงทะเบียนต่อให้ตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต สำหรับการตรวจสอบสภาพและข้อขัดข้องในการใช้งาน
     4. บริการเครื่องทดแทนใช้งานระหว่างนำเครื่องลงทะเบียนเข้ารับบริการที่มีระบบปฏิบัติการเดียวกัน และมียี่ห้อและรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเครื่องลงทะเบียน

      ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการ dtac Mobile Care Service ในขณะที่เครื่องลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน หรือ ความคุ้มครองจากผู้ผลิต ผู้จัดทำบริการจะดำเนินการเรียกร้องผลประโยชน์เหล่านั้น ในนามของผู้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
   3. สิทธิได้รับบริการ
    1. แพ็กเกจเสริมนี้สำหรับลูกค้าองค์กรเท่านั้น
    2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
    3. ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้จำนวน 1 ครั้งต่อ 1 เครื่อง ตลอดระยะเวลาสัญญา
   4. ขอบเขตที่อยู่นอกเหนือ การให้บริการ dtac Mobile Care Service
    1. กรณีที่เครื่องลงทะเบียน มีการแก้ไขดัดแปลง โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนแต่งตั้งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บริการ ซึ่งจะเป็นผลให้ศูนย์บริการของผู้ผลิตปฏิเสธการให้บริการโดยสิ้นเชิง
   5. วิธีการเรียกใช้บริการตรวจสอบและ/หรือบริการเปลี่ยนอะไหล่

    ในการเรียกใช้บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีจำเป็น) มีขั้นตอนที่ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

    1. โทรแจ้งผู้จัดทำบริการ เพื่อขอใช้สิทธิ์บริการ dtac Mobile Care Service เพื่อตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนที่ หมายเลข โทร 02-026-3355
    2. ผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งรายละเอียดแก่ คอลเซนเตอร์ของผู้จัดทำบริการ ดังนี้

     ก. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ
     ข. หมายเลขอีมีเครื่องลงทะเบียน (IMEI Number)
     ค. บรรยายลักษณะ หรือ อาการที่พบ
     ง. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

     ทางคอลเซ็นเตอร์ของผู้จัดทำบริการจะทำการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้บริการในระบบ และแจ้งหมายเลขรับแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะรับบริการได้ดังกล่าวได้ หรือ แจ้งปฏิเสธในกรณีอื่นใด

    3. หลังจากผู้จัดทำบริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการแล้ว ทีมงานของผู้จัดทำบริการ จะทำการรวบรวมข้อมูลและติดต่อกลับผู้ใช้บริการ
     1. ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทีมงานจะทำการนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่องลงทะเบียนในทันที เพื่อดำเนินการจัดส่งเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม พร้อมกับรับเครื่องลงทะเบียน กลับมาดำเนินการตรวจสภาพ ณ สถานที่นัดหมาย ภายในเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งสำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด เจ้าหน้า รับ-ส่ง เครื่องจะสามารถไปรับเครื่องลงทะเบียนได้ในวันทำการถัดไป)
     2. ในกรณีที่อยู่นอกเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทีมงานจะทำการนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง ในวันและเวลาทำการถัดไป เพื่อดำเนินการจัดส่งเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม พร้อมกับรับเครื่องลงทะเบียนกลับมาดำเนินการตรวจสภาพ

      ในกรณีใดๆในข้อ 6.3.1 และ 6.3.2 หากทางผู้จัดทำบริการไม่สามารถติดต่อกลับลูกค้าได้เกิน 3 ครั้งใน 3 วันหลังจากได้รับแจ้ง ทางผู้จัดทำบริการจะทำการปิดการรับแจ้งไว้ก่อนและผู้ใช้บริการต้องติดต่อเพื่อแจ้งเหตุใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้จะไม่นับเป็นการติดต่อล่าช้าทางทางผู้จัดทำบริการ

      ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเตรียมเครื่องลงทะเบียนให้พร้อม ก่อนส่งให้ทีมงานของผู้จัดทำบริการดังนี้

      - ปิดระบบติดตามเครื่อง เช่น Find My iPhone, - ปิดระบบล้อคเครื่อง เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และ ระบบจดจำใบหน้า
      - สำรองข้อมูลในเครื่องให้เรียบร้อย
      - ถอดอุปกรณ์เสริม อื่นๆ อาทิเช่น หูฟัง แบตเตอรี่ เคสโทรศัพท์ ปากกา ซิมการ์ด และ การ์ดหน่วยความจำออกจากตัวเครื่อง
      - ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นใด และ ยินยอมให้ตรวจสอบหมายเลข IMEI ของเครื่อง ที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของผู้จัดทำบริการทุกครั้งที่มีการรับหรือส่งเครื่อง

      ผู้จัดทำบริการจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์อื่นใดที่มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการถอดออกก่อนส่งเครื่องซ่อมในทุกกรณี

    4. เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเครื่อง จะดำเนินการโทรนัดหมายผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปพบอีกครั้งเพื่อยืนยันการนัดหมายก่อนการเดินทาง
    5. ณ สถานที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่จะส่งมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมกับ รับมอบเครื่องลงทะเบียนจากผู้ใช้บริการที่ดำเนินการ ดังข้อ 6.3.3 โดยเจ้าหน้าที่จะนำซองกันกระแทกที่มีการจ่าหน้าซองมาที่ ผู้จัดทำบริการไว้เรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเตรียมซองมาเอง

     (หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องลงทะเบียน ให้พร้อมก่อนเวลานัดหมาย)
    6. เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ ตรวจสอบในระบบพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะดำเนินการโทรเพื่อสอบถามและยืนยันการรับมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม โดยสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน
    7. เครื่องลงทะเบียนจะถูกส่งกลับมาที่ สำนักงานใหญ่ของ ผู้จัดทำบริการเพื่อส่งต่อให้กับช่างผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์บริการของผู้ผลิต เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องตามอาการที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ
    8. เมื่อศูนย์บริการของผู้ผลิตทำการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนแล้ว
     1. หากพบว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ผลิต หากเครื่องลงทะเบียนยังคงอยู่ในระยะรับประกันของผู้ผลิต ผู้ผลิตจะดำเนินการซ่อมเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต
     2. หากพบว่าเป็นอาการที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ ช่างของผู้ผลิตจะดำเนินการซ่อมตามอาการ (อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม)
     3. ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ เช่น หน้าจอแตกร้าว กล้องหน้าหรือกล้องหลังแตกร้าว เครื่องจมน้ำจนเมนบอร์ดได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะได้รับการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกไว้

      - ในกรณีที่อะไหล่นั้นๆไม่อยู่ในขอบเขตการให้บริการตามแพ็กเกจบริการที่ผู้ใช้บริการสมัครไว้ ทีมงานจะดำเนินการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อให้ชำระเงินค่าอะไหล่ตามจริง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมจ่ายค่าอะไหล่ดังกล่าว ทีมงานจะแจ้งยุติการให้บริการ และนัดหมายเพื่อจัดส่งคืนเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการในขั้นตอนถัดไป โดยระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมนั้น ทีมงาน ของผู้จัดทำบริการ จะติดตามสถานะอย่างใกล้ชิดและแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ใช้บริการเป็นระยะๆ
    9. เมื่อศูนย์บริการดำเนินการซ่อมเครื่องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทาง ผู้จัดทำบริการ จะส่งเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง เข้ารับเครื่องลงทะเบียนคืนจากศูนย์บริการ
    10. หลังจากที่ ผู้จัดทำบริการ ได้รับเครื่องลงทะเบียนคืนจากศูนย์แล้ว ทีมงานจะทำการนัดหมายผู้ใช้บริการเพื่อจัดส่งคืนเครื่องลงทะเบียน และรับคืนเครื่องใช้ทดแทนระหว่างการซ่อม
    11. เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง จะดำเนินการโทรนัดหมายผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปพบอีกครั้งเพื่อยืนยันการนัดหมายก่อนการเดินทาง
    12. ณ สถานที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมกับ รับคืนเครื่องใช้ทดแทนระหว่างซ่อมจากผู้ใช้บริการ ที่ได้ดำเนินการ ตามข้อ 6.3.3 แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะนำซองกันกระแทกที่มีการจ่าหน้าซองมาที่ ผู้จัดทำบริการ ไว้เรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเตรียมซองมาเอง
     (หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมให้พร้อมก่อนเวลานัดหมาย)

    13. เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ ตรวจสอบในระบบพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับมอบเครื่องลงทะเบียนคืนเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการโทรเพื่อสอบถามยืนยันการรับมอบเครื่องลงทะเบียนคืน โดยสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐาน
    14. เจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ จะทำการปิดเคสหลังได้รับการยืนยัน และลงในระบบว่าผู้ใช้บริการรับสิทธิ์ไปแล้วเป็นจำนวน 1 ครั้ง
    15. ในกรณีที่ผู้จัดทำบริการไม่สามารถไปรับหรือส่งมอบเครื่องทดแทนได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวขั้นต้น ผู้ให้บริการจะจ่ายค่าปรับชดเชยกรณีล่าช้าเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัลอื่นใดที่มีมูลค่าเทียบเท่าเป็นรายวัน วันละ 100 บาท
    16. ระยะเวลาของบริการเปลี่ยนกระจกหน้าจอ โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ความพร้อมของอะไหล่ด้วย หากว่าทางศูนย์บริการไม่มีอะไหล่ดังกล่าวและจำเป็นต้องสั่ง ระยะเวลาที่ใช้อาจจะนานกว่านั้นได้ โดยทางผู้จัดทำบริการจำดำเนินการติดตามและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นระยะ
   6. เงื่อนไขการใช้งานเครื่องทดแทนระหว่างรับบริการ
    1. เครื่องใช้ทดแทนระหว่างซ่อมนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดทำบริการ ผู้ใช้บริการต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายตัวเครื่อง อาทิเช่น การติดสติ๊กเกอร์ หรือ วัตถุแปลกปลอมลงบนตัวเครื่อง รวมถึง ไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง และ ผู้ใช้บริการต้องไม่นำเครื่องดังกล่าวไปจำหน่ายออก หรือ ขายให้บุคคลที่สาม

     หากพบความผิดปกติ ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัท จะมีบทปรับกับผู้ใช้บริการ

     - ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของเครื่อง และพิสูจน์ทราบได้ว่าการดัดแปลงของเครื่องเกิดมาจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับเป็นมูลค่าเครื่องของรุ่นดังกล่าวหรือเทียบเท่า ณ วันที่ตรวจพบ
    2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการขายเครื่องทดแทน หรือ ทำเครื่องทดแทนสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าปรับเป็นมูลค่าเครื่องของรุ่นดังกล่าวหรือเทียบเท่า
    3. ผู้ใช้บริการพึงทราบว่า อาจมีการสูญหายของข้อมูล รูปภาพ แอพพลิเคชั่น ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลงทะเบียน หลังการตรวจสภาพหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนการเรียกใช้บริการทุกครั้ง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ กับบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวได้
    4. อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อความสวยงาม หรือ อุปกรณ์อื่นใดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลงทะเบียน อาจถูกถอดออกจากเครื่องลงทะเบียนได้ และผู้จัดทำบริการ จะไม่สามารถส่งสิ่งของดังกล่าวคืนให้ผู้ใช้บริการได้ อาทิเช่น ฟิล์มกันรอยที่ติดบนกระจกหน้าจอ สติ๊กเกอร์ที่ติดบนตัวเครื่อง เป็นต้น
    5. กรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการตอบคำถามต่างๆ ที่จำเป็น และให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ
    6. ในการนัดรับส่งเครื่องกับเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่องทุกครั้ง ผู้ใช้บริการควรอยู่ ณ สถานที่ตั้งที่นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ และเตรียมรับสายโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่หาที่ตั้งไม่พบ หากเจ้าหน้าที่ไปถึงนัดหมายแล้วไม่พบผู้ใช้บริการ จะทำการติดต่อกับผู้ใช้บริการอีกครั้ง หากผู้ใช้บริการไม่สามารถมาพบกับเจ้าที่ได้ตามที่นัดหมาย ผู้จัดทำบริการจะให้เจ้าหน้าที่นำส่งใหม่อีกเพียง 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากผู้ใช้บริการยังไม่สามารถมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้อีก จะมีค่าใช้จ่ายในการนำส่งใหม่ครั้งละ 100 บาท

     ส่วนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ไปจัดส่งตามเวลาที่นัดหมายไว้เกินกว่า 1 ชั่วโมง เป็นต้นไป และไม่พบตัวผู้ใช้บริการ การจัดส่งใหม่จะไม่มีการคิดค่าปรับเพิ่มเติมใดๆ
     (หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องให้พร้อมก่อนเวลานัดหมาย)

    7. ผู้จัดทำบริการ จะส่งเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง ณ สถานที่นัดหมายที่เป็น ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ทำงานของผู้ใช้บริการ เท่านั้น โดยพื้นที่สาธารณะอื่นใด อาทิเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ลานจอดรถ ไม่สามารถใช้ระบุเป็นจุดนัดหมายได้
    8. ถ้าหากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีเจตนากระทำการทุจริต ผู้จัดทำบริการ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    9. บริการ dtac Mobile Care Service นี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
   7. การส่งเรื่องร้องเรียนและคำติชม

    หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับริการ สามารถติดต่อได้ที่โทร 02-026-3355
    ส่งอีเมล์ devicecare@easysunday.com
    ส่งจดหมาย (ผู้จัดทำบริการ)
    บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
    100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาธรเหนือ
    แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

   8. ช่องทางการยกเลิกบริการ มีทั้งหมด 3 ช่องทาง
    1. กด *437*99#​​​​​​​ แล้วโทรออก
    2. 678 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
    3. ศูนย์บริการดีแทค
   9. ช่องทางการตรวจสอบการใช้บริการ dtac Mobile Care มีทั้งหมด 2 ช่องทาง
    1. กด *437*2# แล้วโทรออก
    2. เว็บไซต์ https://easysunday.com/mobilecare/checkimei
   10. นโยบายความเป็นส่วนตัว http://www.dtac.co.th/mobilecare/PrivacyNotice2019Thai23072019.pdf

   16. ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ dtac OneCall (dtac VPBX)

   “บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX)” หมายถึง การให้บริการด้านโซลูชั่นการสื่อสาร ที่จำลองการทำงานระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX) โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) เพื่อใช้งานร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามรายละเอียดบริการที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ website ของผู้ให้บริการ

   1. ใช้บริการเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ข่าวสารภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ใช้บริการ
   2. นำบริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) ไปใช้ร่วมกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการเท่านั้น
   3. ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานและ/หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านช่องสัญญาณเสียง ทั้งกรณีโทรออกและ/หรือรับสายที่มีการเรียกเข้ามา
   4. เปิดใช้บริการ โดยประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชนิด หมายเลขหลัก (Main Number) จำนวน 1 (หนึ่ง) หมายเลข และ หมายเลขเสริม (User Number) ตามที่กำหนด โดยหมายเลขแต่ละชนิด ต้องเปิดใช้ร่วมกับบริการอื่น ตามเงื่อนไขด้านล่าง (ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)
    1. หมายเลขหลัก (Main Number) ประกอบด้วย
     1. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมการโทรแพ็กเกจ (Package) บวกกับ dtac OneCall or dtac VPBX แพ็กเกจ
     2. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) สำหรับหมายเลขนำหมู่ (Main Number) แบบรายปี (12 เดือน) พร้อมคุณสมบัติการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลาเดียวกันตามจำนวนคู่สายที่มีอยู่ระบบ
    2. หมายเลขเสริม (User Number) ประกอบด้วย
     User number will consist of
     1. หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมการโทรแพ็กเกจ (Package) บวกกับ dtac OneCall or dtac VPBX แพ็กเกจ
     2. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) สำหรับหมายเลขเสริม (User Number) แบบรายปี (12 เดือน)
   5. ชำระค่าบริการติดตั้ง หรือแก้ไข ระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) หรือ Call Flow หรือ Voice Record ตามที่ระบุในใบเสนอราคา ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
   6. กรณีต้องการใช้บริการเสริมอื่นๆที่ใช้ร่วมกับ บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac Mobile OneCall หรือ dtac VPBX) โดยผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อ และชำระเงินเพิ่มได้ตามรายละเอียดการให้บริการที่ระบุในใบเสนอราคา ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
   7. การยืนยันการสั่งซื้อบริการ (เปิดใช้/แก้ไข) สามารถทำได้ตามที่ระบุในหัวข้อที่ 5 โดยมีการลงนามยืนยันการรับบริการลงในใบเสนอบริการของผู้ให้บริการ (Quotation) และส่งแบบฟอร์ม checklist ที่ระบุรายละเอียดการใช้งานสินค้า รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง
   8. การใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายใดๆภายใต้บริการนี้จำกัดเฉพาะการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารในธุรกิจของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยห้ามนำไปใช้ในการดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และห้ามนำไปใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือการใช้งานผิดประเภท รวมถึงการนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ และเข้าสู่บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปใช้ ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมายใดๆ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามรายการส่งเสริมการขายสำหรับบริการนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานจริงในแต่ละรอบบิล
   9. ผู้ใช้บริการต้องไม่จัดทำ, ใช้, จัดส่ง, เป็นธุระในการจัดส่ง ตลอดจนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือให้การสนับสนุนในการจัดส่งข้อความหรือข้อมูลอื่นใดอันมีลักษณะเป็น Spam voice message on mobile ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม

    อนึ่ง Spam voice message on mobile นั้น ได้แก่ การส่งข้อความเสียงอันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ และ/หรือการส่งข้อความเสียงซึ่งมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือชวนเชื่อไปยังผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ไม่ว่าผู้รับจะต้องตอบกลับข้อความ และ/หรือคิดค่าบริการจากการตอบกลับนั้นหรือไม่ก็ตาม
   10. การรับประกันการให้บริการ

    ผู้ให้บริการไม่ได้ให้การรับประกันคุณภาพการให้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) ในกรณี ดังต่อไปนี้
    1. กรณีที่เป็นการใช้งานเกินวงเงินค่าใช้บริการที่ผู้ใช้บริการตกลงกับผู้ให้บริการ
    2. ปัญหาการใช้บริการเกิดจากพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หรือมีสัญญาณในระดับต่ำ
    3. ปัญหาที่เกิดจากแอปพลิเคชัน (Application) ที่ใช้ร่วมกับบริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX)
   11. การใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) อาจสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาตามที่ระบุในใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
    1. ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นหนังสือให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
    2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา เนื่องจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในใบเสนอราคา และ/หรือข้อตกลงใช้บริการฉบับนี้ และไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือ หากผิดในเรื่องกฏหมาย ทางผู้ให้บริการสามารถดำเนินการระงับหรือยกเลิกได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   12. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของdtac OneCall หรือ dtac VPBX ผู้ให้บริการจะดำเนินการดังนี้
    1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการระบบโทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (dtac OneCall หรือ dtac VPBX) ก่อนครบระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องอันเนื่องจากความประสงค์ของผู้ใช้บริการตามข้อ 12.3 หรือความผิดของผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบฯคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจนครบถ้วน ตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 โดยการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
    2. ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดสองคราวติดต่อกัน โดยผู้ให้บริการได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้า และได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ค่าใช้บริการที่ค้างชำระทั้งสองคราวติดต่อกันดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา 30 (สามสิบ) วันแล้ว แต่ผู้ใช้บริการมิได้ชำระหนี้ค่าใช้บริการให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบฯคงเหลือที่ยังไม่ได้ชำระจนครบถ้วน ตามสูตรการคำนวณที่ระบุไว้ในข้อ 12.3 โดยการคำนวณค่าบริการรายเดือนคงเหลือดังกล่าว ให้คิดค่าบริการสำหรับเศษของเดือนเท่ากับหนึ่งเดือนเต็ม ทั้งนี้เว้นแต่ผู้ให้บริการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

    3. สูตรการคำนวณ Formula
     มูลค่าค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯคงเหลือ = (จำนวนเดือนที่เป็นระยะเวลาบริการตามที่ระบุในใบเสนอราคา - จำนวนเดือนที่ใช้บริการไปแล้ว) x มูลค่าค่าธรรมเนียมการใช้บริการฯต่อเดือน
   17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรีประกัน
   1. ค่าบริการของแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   2. 1 เบอร์สามารถสมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตได้ 1 ครั้งเท่านั้น
   3. เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิประกันภัยฟรีตามแพ็กเกจเสริมนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผย หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการแก่บริษัทประกันภัยต่อไป
   4. หากต้องการยกเลิกแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต การยกเลิกจะมีผลในรอบบิลถัดไป
   5. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการลูกค้าองค์กรเท่านั้น
   6. สำหรับแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามจำนวนที่กำหนด จะถูกคิดค่าบริการตามแพ็กเกจหลัก
   7. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการดีแทคระบบรายเดือนที่ไม่มียอดค้างชำระ ไม่มีสถานะระงับการใช้งานในทุกกรณี (suspend status) และไม่ใช่ผู้ที่ที่สมัครแพ็กเกจจ่ายแล้วจบ
   8. การรับสิทธิประกันสุขภาพเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนด
   9. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ซึ่งระบุในบัตรชมพู) และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วนโดยตรงกับบริษัทประกันภัย เพื่อการรับสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพ ภายใต้เงื่อนไขของความคุ้มครองตามที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ ที่ https://static.easysunday.com/dtac/T%26C_SME_HEALTH.pdf
   10. ผู้ใช้บริการตกลงเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิที่ท่านได้รับโดยตรงจากบริษัทประกันภัย อีกทั้งยังตกลงและรับทราบว่าดีแทคเป็นเพียงผู้มอบสิทธิพิเศษตามโครงการนี้ให้กับท่านเท่านั้น และดีแทคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายหรือพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและ/หรือเงินชดเชยตามสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพนี้ให้กับผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
   11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินแพ็กเกจเสริมทุกกรณี
   12. เงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
   18. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ Google Workspace

   การลงนามหรือยอมรับคำสั่งซื้อบริการสำหรับบริการ Google Workspace (“บริการ Google”) จะถือว่าลูกค้ารับรองและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และแบบฟอร์มสั่งซื้อบริการซึ่งถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทกับลูกค้า

   1. เงื่อนไขการให้บริการ

    ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการของ Google แต่เป็นเพียงผู้จำหน่ายบริการของ Google บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพของบริการของ Google บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับบริการของ Google ทั้งนี้ บริการของ Google และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Google เป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของ Google แต่เพียงผู้เดียว

   2. สิทธิของลูกค้าในการใช้บริการ
    1. ทั่วไป 
     1. ขึ้นอยู่กับการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของลูกค้าและภายใต้ข้อกำหนดของสัญญานี้ บริษัทจะให้ลูกค้าเข้าถึงบริการของ Google ตามจำนวนใบอนุญาตตามคำสั่งซื้อบริการระหว่างลูกค้ากับบริษัท
     2. ลูกค้ารับรองว่าการใช้บริการของ Google อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดของ Google Workspace,  https://workspace.google.com/terms/premier_terms.html หรือ URL อื่นที่ Google อาจจัดให้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Google TOS”)
     3. ลูกค้าจะต้องใช้บริการของ Google และกำหนดให้ผู้ใช้บริการทั้งหมดใช้บริการของ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ลูกค้ารับรองเพิ่มเติมว่า Google อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษของบริการใดๆ ของ Google ในช่วงระยะเวลาของใบอนุญาต และลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
     4. ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าการย้ายข้อมูล ทั้งหมดไปยังบริการของ Google จะต้องดำเนินการโดยลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจใช้บริการโยกย้ายจากบริการตามที่บริษัทแนะนำ ในการนี้ ลูกค้าตกลงที่จะแต่งตั้งผู้ให้บริการดังกล่าวโดยตรงให้เป็นผู้มีอำนาจในการให้บริการย้ายข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริการย้ายข้อมูลอยู่ระหว่างผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต (ตัวแทน) ของลูกค้า และระหว่างบริษัทกับลูกค้า บริษัทจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก และไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ
    2. ข้อจำกัดในการใช้บริการ Google
     1. ลูกค้าจะต้องใช้บริการ Google เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ ลูกค้าจะไม่: (ก) ขายต่อหรือจัดหาบริการของ Google ให้กับบุคคลที่สามที่จะขายต่อ แจกจ่าย จัดหา ให้เช่า หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามอื่นใช้บริการของ Google (ข) ใช้บริการ Google เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้บริการ Google ตามที่ได้รับอนุญาตในสัญญานี้ หรือ (ค) ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ถอดรหัส แปล ถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการของ Google หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว
     2. ภายในระยะเวลาของสัญญา ลูกค้าจะต้องไม่ซื้อบริการของ Google จากผู้ขายต่อรายอื่นหรือจาก Google โดยตรง
   3. บริการโดเมน
    1. นอกเหนือจากบริการของ Google ที่สมัครในที่นี้ ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการโดเมน (TLD บางรายที่ถูกเลือก) กับบริษัทตามข้อเสนอของบริษัทผ่านคำสั่งซื้อบริการที่ออกโดยบริษัท อย่างไรก็ตาม บริการโดเมนต้องบังคับใช้กับโปรแกรมสมัครสมาชิกบริการของ Google อย่างเคร่งครัด และต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในคำสั่งซื้อบริการที่เกี่ยวข้อง
    2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการใช้บริการเฉพาะจากหมวดโดเมนพรีเมียม ตามที่แสดงในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ (“โดเมนพรีเมียม”) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ในการนี้ บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับลูกค้าเป็นรายปี (ชำระล่วงหน้า) ลูกค้าต้องชำระค่าบริการของโดเมนพรีเมียมก่อนเมื่อสมัครใช้บริการโดเมนกับบริษัทแล้ว
    3. ข้อกำหนดภายใต้ข้อ 3 ในสัญญานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโดเมนที่ลูกค้าสมัครใช้บริการกับผู้ให้บริการโดเมนรายอื่น ซึ่งลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบริการดังกล่าว
   4. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินสำหรับการใช้บริการ
    1. ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการที่ออกโดยบริษัทและที่ลูกค้ายอมรับ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อบริการดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของบริษัท
    2. หากลูกค้าไม่ชำระตรงตามกำหนดเวลาสำหรับการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระในอัตรา 18% ต่อปีที่คำนวณในแต่ละวันของการผิดนัดจนกว่าจะมีการชำระเงินที่ค้างชำระเต็มจำนวน โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดและค่าทนายความที่บริษัทต้องชำระในการเรียกเก็บจำนวนเงินที่ค้างชำระดังกล่าว
   5. ระยะเวลา การบอกเลิก และการระงับบริการ
    1. ระยะเวลา
     1. การสมัครใช้บริการ Google จะมีผลตั้งแต่ก่อนหน้า: (ก) วันที่ลูกค้ายอมรับคำสั่งซื้อบริการ หรือ (ข) วันที่ลูกค้าเข้าถึงหรือใช้บริการครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดในคำสั่งซื้อบริการ (“ระยะเวลาของสัญญา”) เว้นแต่และจนกว่าจะถูกบอกเลิกตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
     2. ในกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้ทั้งบริการ Google และ/หรือบริการโดเมน ระยะเวลาเริ่มต้นของบริการจะเท่ากับหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ลูกค้าเข้าถึงหรือใช้บริการเป็นครั้งแรก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเริ่มต้นบริการจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี เว้นแต่จนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (45) วัน ก่อน การสิ้นสุดระยะเวลาเริ่มต้นหรือระยะเวลาที่ต่ออายุสัญญา
     3. ลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะใช้บริการของ Google ตามระยะเวลาตามสัญญาในกรณีที่การใช้บริการดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นหรือระยะเวลาที่ขยายออกไปเนื่องจากความตั้งใจของลูกค้าตามข้อ 5.2 (การสิ้นสุดตามความสะดวก) หรือการผิดนัดของลูกค้าตามข้อ 5.3 ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกและจะต้องรับผิดต่อบริษัทดังต่อไปนี้  

      การคำนวณค่าธรรมเนียมการยกเลิก
      จำนวนใบอนุญาต (สมาชิก) x ค่าบริการที่ยังไม่ได้ชำระ/ค่าธรรมเนียมแพ็ค x ระยะเวลาคงเหลือ

    2. การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ
     ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนโดยแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสี่สิบห้า (45) วันให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หากลูกค้าใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อ 5.2 นี้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกในข้อ 5.1.3 และเรียกเก็บเงิน

    3. การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการละเมิด
     คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญานี้ (ก) สี่สิบห้า (45) วันหลังจากส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการละเมิดภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้หากการละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 45 วันดังกล่าว หรือ (ข) ทันทีเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ภายใต้คำร้องล้มละลายหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือการโอนเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้
    4. ผลของการบอกเลิกสัญญา
     หากสัญญานี้สิ้นสุดลง สิทธิ์ที่ได้รับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่งและการเข้าถึงบริการ Google ของลูกค้าจะสิ้นสุดลงทันที
    5. การระงับบริการ
     โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของบริษัทตามข้อ 5.3 (การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการละเมิด) หากลูกค้าละเมิดภาระผูกพันในการชำระเงินภายใต้สัญญานี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทสามารถระงับการเข้าถึงบริการ Google ของลูกค้าจนกว่าการละเมิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข
   6. ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

    บริษัทจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวกับคำถาม ข้อร้องเรียนและประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้ หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวได้ ลูกค้าสามารถส่งคำขอรับความช่วยเหลือไปยัง Google ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่บังคับใช้ของ Google ("TGGS") สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
   7. การปฏิเสธความรับผิด

    ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าบริษัทไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อผูกมัดอื่นๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงในด้านคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Google ที่ให้ไว้ภายใต้สัญญานี้) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งภายใต้สัญญานี้
   8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

    ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทเป็นผู้ขายต่อบริการGoogle และตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบทางการเงินสำหรับความขัดข้องในบริการ Google ดังกล่าว ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า หากบริการ Google ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลระบบอย่างเหมาะสมแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการขอใช้บริการ Google ที่ใช้งานได้จาก Google ซึ่งในกรณีใดๆ ก็ตามการจำกัดความรับผิดของบริษัทต่อลูกค้าสำหรับสาเหตุใด ๆ หรือหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อบริการจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้กับบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนก่อนเกิดความรับผิด
   9. การชดใช้ค่าเสียหาย
    ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัทจากการสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือการเรียกร้องใดทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่บริษัทได้รับหรือเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือเกี่ยวข้องกับกรณีต่อไปนี้

         (ก)    ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของคำสั่งซื้อบริการ Google TOS คำแนะนำ ประกาศหรือคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยบริษัทและหรือหน่วยงานที่เหมาะสมใดๆ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ที่มีผลบังคับใช้

         (ข)    การเรียกร้องสำหรับการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้     ใด ๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเลยของลูกค้าหรือการใช้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือ

          (ค)   การอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง การดำเนินการหรือค่าปรับใดๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการต่อบริษัทโดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับหรือเนื่องจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือในการใช้บริการ รวมถึงการเรียกร้องจากการหมิ่นประมาท และหรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

   10. ข้อกำหนดทั่วไป
    1. การโอนสิทธิ์

     ลูกค้าต้องไม่โอนผลประโยชน์ในคำสั่งซื้อบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทสามารถโอนคำสั่งซื้อบริการให้กับบุคคลที่สาม รวมถึง Google โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
    2. การสละสิทธิ์

     การที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของสัญญานี้อย่างเคร่งครัดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว และบริษัทสามารถกำหนดให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเวลาใดก็ได้ แม้ว่าจะไม่ดำเนินการดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็ตาม
    3. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทุกฝ่าย

     ในการขายต่อบริการ Google นั้น บริษัท ลูกค้า และ Google เป็นบริษัทที่มีความอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใด ไม่มีข้อความในสัญญาที่สามารถตีความว่าเป็นการสร้างตัวแทน หุ้นส่วน หรือรูปแบบอื่นของการร่วมทุนระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย
    4. การแยกออกจากกันได้

     ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจเห็นว่าข้อกำหนดใดๆ ของสัญญานี้ขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดที่เหลือของสัญญานี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
   11. ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ

    ลูกค้าตกลงจัดหาและทำให้บริษัทได้รับสิทธิตามสมควรและ/หรือความยินยอมกรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเพื่อให้บริษัทสามารถเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ลูกค้าเป็นผู้ส่งมอบให้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

         (1)     ลงทะเบียนและเปิดใช้บริการ Google และบริการโดเมน ให้กับผู้ใช้บริการ

         (2)    ดำเนินการตามหน้าที่ของบริษัทตามที่กำหนดในสัญญา หรือ

         (3)    ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับใดๆ

         (4)    การขยายข้อมูลไปยังบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการบริการเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าร้องขอ
     
   12. คำจำกัดความและการตีความ
    เงื่อนไขตัวพิมพ์ใหญ่ในสัญญานี้มีความหมายดังต่อไปนี้

    “กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับการให้บริการ Google Workspace

    “สัญญา” หมายถึงใบสั่งซื้อบริการหรือคำสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลหรือออนไลน์ แบบฟอร์มรายละเอียดคำสั่งซื้อ และข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

    “บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏในคำสั่งซื้อบริการ (แล้วแต่กรณี)

    “ลูกค้า” หมายถึงลูกค้าที่มีรายละเอียดระบุไว้ในส่วนที่เรียกว่า “ข้อมูลผู้สมัคร” “ข้อมูลลูกค้า” หรือ “รายละเอียดของลูกค้า” ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบริการของเรา

    “บริการโดเมน” หมายถึงบริการที่มีให้เพื่อกำหนด TLD/โดเมนภายใต้ชื่อลูกค้า

    “ผู้ใช้บริการ” หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้ใช้บริการของ Google

    “ข้อมูลผู้ใช้บริการ” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

    “บริการ Google” หมายถึงการจัดหาบริการ Google Workspace ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google ในระบบคลาวด์ รวมถึง Gmail Meet ไดรฟ์ แชท ปฏิทิน เอกสาร ชีต และสไลด์

    “คำสั่งซื้อบริการ” หรือ “แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบริการ” หมายถึงคำสั่งซื้อบริการหรือเอกสารประเภทใดก็ตาม หรือพอร์ทัลสำหรับสมัครรับข้อมูลออนไลน์หรือการสมัครลงทะเบียนที่ป้อนระหว่างคู่สัญญาสำหรับบริการ Google Workplace และบริการโดเมน (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

    “โดเมนระดับบนสุด (TLD)” หมายถึงส่วนสุดท้ายของชื่อโดเมน หรือส่วนที่ตามหลังสัญลักษณ์ "จุด" ทันที ตัวอย่างเช่น ในที่อยู่อินเทอร์เน็ต: https://www.google.com ส่วน “.com” คือ TLD โดย TLD แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: TLD ทั่วไปและ TLD เฉพาะประเทศ

   19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
   1. ในการดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามคําขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนสําหรับผู้ใช้บริการองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธุรกิจ ("คำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการ") ข้าพเจ้าขอให้ถือว่าคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการเป็นการแสดงเจตนาโอนย้ายผู้ให้บริการและยกเลิกบริการทางเสียงและ/หรือข้อมูลและ/หรือบริการเสริมอื่นๆ บนเลขหมายที่ข้าพเจ้าต้องการโอนย้ายตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการตามที่ข้าพเจ้าได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการรายเดิมหรือตามที่ข้าพเจ้าได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการเสริมรายอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการคอนเทนต์ โดยให้ถือว่าการบอกเลิกการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมและ/หรือกับผู้ให้บริการเสริมมีผลนับตั้งแต่เวลาที่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการและให้ถือว่าการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการรายใหม่เริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน
   2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการมีปัจจัยขึ้นอยู่กับผลการตรจสอบคำขอโอนย้ายของผู้ให้บริการรายเดิมรวมทั้งการดำเนินการทางด้านเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการรายเดิม กับผู้ให้บริการรายใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถโอนย้ายเลขหมายตามแบบคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการได้สำเร็จลุล่วง ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการรายใหม่สามารถประสานงานกับผู้ให้บริการรายเดิมปรับเปลี่ยนวันหรือเวลาที่จะดำเนินการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการตามสมควร
   3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนย้ายเลขหมายตามกรณีนี้จะไม่กระทบต่อภาระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนที่การโอนย้ายเลขหมายจะดำเนินการโดยเสร็จสมบูรณ์
   4. ในกรณีที่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแบบคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการได้โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้นั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือผิด หรือไม่ถูกต้องหรือเกิดจากสาเหตุที่ผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ให้บริการรายใหม่มีสิทธิที่จะยกเลิกคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วนได้โดยฝ่ายเดียว
   5. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าในกรณีที่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ข้าพเจ้าขอทำการโอนย้ายตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการ ถูกยกเลิกบริการหรือถูกระงับบริการโดยผู้ให้บริการรายเดิม ข้าพเจ้าประสงค์ให้การแจ้งเหตุปฏิเสธการโอนย้ายหรือการติดต่อสื่อสารใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการโอนสิทธิเลขหมายตามคำขอนี้ติดต่อไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดต่อได้ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้ในคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการและข้าพเจ้ายอมรับและตกลงว่าการแจ้งหรือติดต่อไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดต่อได้ตามกรณีข้างต้นนี้ถือเป็นการแจ้ง ให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว
   6. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่า ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง ให้ผู้ให้บริการรายเดิม และ/หรือ ผู้ให้บริการรายใหม่ต้องรับผิด ต่อข้าพเจ้าหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องมาจากคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการหรือเกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องมาจากกระบวนการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
   7. ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากการโอนย้ายเลขหมายสำเร็จ เงินค่าบริการคงเหลือของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมจะไม่โอนไปยังผู้ให้บริการรายใหม่
   8. ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าจะต้องใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่เริ่มใช้บริการก่อนจึงสามารถโอนย้ายผู้ให้บริการได้
   9. ข้าพเจ้าขอยืนยันและขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจที่จะขอดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการได้ และข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และข้าพเจ้ายอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวทั้งต่อผู้ให้บริการรายเดิมและ/หรือผู้ให้บริการรายใหม่และ/หรือบุคคลใดๆ หากเกิดค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใดๆ โดยเกิดจากการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
   10. ข้าพเจ้ารับทราบว่าคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ปรากฏในใบเสนอราคาและคำขอที่ยื่นต่อผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนเวลา 15.30 น.ให้ถือว่าเป็นวันดำเนินการวันทำการที่หนึ่ง ข้าพเจ้าจะไม่สามารถขอยกเลิกการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการได้หากข้าพเจ้ามิได้แจ้งขอยกเลิกการโอนย้ายผู้ให้บริการแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ทราบก่อนเวลา 17.30 น. น. ของวันดำเนินการวันทำการที่หนึ่ง
   11. ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าหากข้าพเจ้าต้องการแจ้งยกเลิกการโอนย้ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามข้อ 10. ข้าพเจ้าสามารถดำเนินการได้โดยติดต่อผู้ให้บริการรายเดิม
   12. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการอาจเกิดการตัดสัญญาณบริการในบางขณะ
   13. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามคำขอใช้บริการ/โอนย้ายผู้ให้บริการจะมีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการและในกรณีที่ข้าพเจ้าขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งเลขหมายตามแบบคำขอนี้ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าข้าพเจ้าจะต้องชำระค่าโอนย้ายเลขหมายเป็นรายเลขหมาย และหากเลขหมายใดเลขหมายหนึ่ง ไม่สามารถดำเนินการโอนย้ายได้ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนเลขหมายที่สามารถดำเนินการไปได้
   14. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าข้าพเจ้าอาจต้องรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ ในกรณีที่เลขหมายซึ่งถูกโอนย้ายตามแบบคำขอนี้เป็นการโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่แตกต่างออกไป
   15. ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการและการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้บริการแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยการลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
   16. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการรายใหม่จะกำหนดพื้นที่จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามพื้นที่การให้บริการของผู้ให้บริการรายเดิม เว้นแต่การโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งสามารถจดทะเบียนเฉพาะพื้นที่
   17. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขของการโอนย้ายผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ประกาศกำหนด
   20. ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการเว็บชีลด์ธุรกิจของดีแทค

   การลงนามหรือยอมรับคำสั่งบริการ (ในลักษณะที่เรากำหนด) สำหรับบริการ Mobile Web Security ของดีแทค (“บริการ”) ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขและแบบฟอร์มคำสั่งบริการซึ่งรวมกันเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทกับลูกค้า

   1. คําอธิบายบริการ
    1. บริการ Mobile Web Security ของดีแทค (“บริการ”) เป็นโซลูชั่นความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์ที่ช่วยปกป้องสมาชิกจากภัยคุกคามออนไลน์ รวมถึงฟิชชิ่ง บ็อตเน็ต และมัลแวร์ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยระหว่างการใช้เครือข่ายมือถือหรือเซลลูลาร์ของดีแทคจากอุปกรณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
    2. บริการนี้เป็นการสมัครใช้บริการตามเงื่อนไขรายละเอียดตามที่ระบุในคำสั่งบริการ บริการนี้สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และ 365 วันต่อปี แต่บริการจะไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่อุปกรณ์มือถือของลูกค้ากำลังโรมมิ่งอยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการใช้บริการเท่านั้น (ไม่รวมระยะเวลาโรมมิ่ง)
    3. บริการนี้ไม่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
     • การแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับสถานที่ตั้งและอุปกรณ์ของลูกค้า
     • การตั้งค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ของลูกค้า
     • การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของลูกค้า
    4. บริการมัลติมีเดียเมสเซนเจอร์ (เอ็มเอ็มเอส) จะไม่สามารถใช้การได้ในระหว่างการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม เอ็มเอ็มเอสฟีดเจอร์ จะกลับมาใช้ได้ตามปกติกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการ
    5. ลูกค้ารับทราบว่าการให้บริการนี้เป็นไป "ตามสภาพ" และบริษัทไม่รับประกันหรือรับประกันว่าบริการจะตรวจจับหรือลดการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นหรือภัยคุกคามอื่นๆ ได้ทั้งหมด
    6. ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครบริการได้โดยส่ง USSD *59010# หรือส่งคำขอไปที่ศูนย์บริการธุรกิจของดีแทค 1431.
    7. หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการธุรกิจของดีแทค 1431.
   2. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินสำหรับการใช้บริการ
    1. ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งบริการที่ออกโดยบริษัทและที่ลูกค้ายอมรับ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งบริการดังกล่าว โดยจะต้องชำระค่าบริการภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของบริษัท
    2. หากลูกค้าไม่ชำระเงินตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าชำระเงินล่าช้าสำหรับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระในอัตรา 18% ต่อปีที่คำนวณในแต่ละวันของการผิดนัดจนกว่าจะมีชำระเงินครบถ้วน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดและค่าทนายความที่บริษัทต้องชำระในการเรียกเก็บจำนวนเงินที่ค้างชำระดังกล่าว
   3. ระยะเวลา การบอกเลิก และการระงับบริการ
    1. ระยะเวลา
     การสมัครใช้บริการจะมีผลตั้งแต่วันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นก่อน: (ก) วันที่ลูกค้ายอมรับคำสั่งบริการ หรือ (ข) วันที่ลูกค้าเข้าถึงหรือใช้บริการครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งบริการ เว้นแต่และจนกว่าจะสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
    2. การบอกเลิกเนื่องจากการละเมิด
     คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ (1) สามสิบ (30) วันหลังจากส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการละเมิดหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หากการละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว หรือ (2) ทันทีเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ภายใต้คำร้องล้มละลายหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือการโอนสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้
    3. ผลของการบอกเลิก
     หากสัญญาฉบับนี้ยุติลง สิทธิ์ที่ได้รับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่งและสิทธิ์ของลูกค้าในการใช้บริการจะสิ้นสุดลงทันที
    4. การระงับบริการ
     โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของบริษัทภายใต้ข้อ 3.2 (การบอกเลิกเนื่องจากการละเมิด) หากลูกค้าละเมิดหน้าที่ในการชำระเงินภายใต้สัญญาฉบับนี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทสามารถระงับบริการจนกว่าจะมีการแก้ไขการละเมิดดังกล่าว
   4. การจำกัดความรับผิด:
    ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล ผลกำไรของธุรกิจ หรือความเสียหายทางอ้อมพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำใดๆ ของสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิด ความรับผิดของบริษัทสำหรับความเสียหายสำหรับสาเหตุใดๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ (ในสัญญาหรือการละเมิด) จะถูกจำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ระบุไว้ในคำสั่งบริการที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นสาเหตุของการกระทำดังกล่าวเท่านั้น
   5. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
    1. คํานิยาม
     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง
    2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (2019) ในการรวบรวม การจัดการ และหรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาเพื่อให้บริการตามที่ลูกค้าร้องขอ โปรดทราบว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับลูกค้าหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
    3. การคุ้มครองข้อมูล
     บริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากลูกค้าคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวจะอธิบายว่าบริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรและมาตรการที่ใช้คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเมื่อลูกค้าใช้บริการของเรา ลูกค้าสามารถอ่านมาตรการเหล่านี้ได้ที่ https://www.dtac.co.th/sustainability/th/privacy หากไม่สามารถเข้าถึงลิงค์หรือเว็บไซต์ของบริษัทได้โปรดติดต่อเราเพื่อรับสำเนาได้ตามช่องทางการดูแลลูกค้าของเรา
   6. ข้อกำหนดทั่วไป
    1. การโอนสิทธิ์
     ลูกค้าจะต้องไม่โอนผลประโยชน์ในคำสั่งบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทสามารถโอนสิทธิ์ในคำสั่งบริการให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
    2. การสละสิทธิ์
     การที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่งครัดจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว และบริษัทสามารถกำหนดให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเวลาใดก็ได้แม้ว่าจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็ตาม
    3. การแยกออกจากกันได้
     ในกรณีศาลเห็นว่าข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาฉบับนี้มีเขตอำนาจซึ่งขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดที่เหลือของสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
   21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION SERVICES
   การลงนามหรือยอมรับคำสั่งซื้อบริการ (ในลักษณะที่เรากำหนด) สำหรับบริการ Google Workspace for Education Services (“บริการ Google”) จะถือว่าลูกค้ารับรองและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และแบบฟอร์มสั่งซื้อบริการซึ่งถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทกับลูกค้า

   1. เงื่อนไขการให้บริการ

    ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าบริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการของ Google แต่เป็นผู้ขายต่อบริการของ Google บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการทeงานหรือประสิทธิภาพของบริการของ Google บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับบริการของ Google ทั้งนี้ บริการของ Google และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับบริการของ Google เป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินของ Google แต่เพียงผู้เดียว
   2. สิทธิของลูกค้าในการใช้บริการ
    1. ทั่วไป
     1. ขึ้นอยู่กับการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของลูกค้าและภายใต้ข้อกำหนดของสัญญานี้ บริษัทจะให้ลูกค้าเข้าถึง บริการของ Google ตามจำนวนใบอนุญาตตามคำสั่งซื้อบริการระหว่างลูกค้ากับบริษัท
     2. ลูกค้าทราบว่าบริษัทจะให้บริการของ Google เฉพาะกับบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจาก Google เท่านั้น
     3. เมื่อได้รับการอนุมัติจาก Google ตามข้อ 2.1.2 แล้ว ลูกค้ารับทราบว่าการใช้บริการของ Google อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดของ Google Workspace https://workspace.google.com/terms/education_terms.html หรือ URL อื่นที่ Google อาจมีให้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Google TOS”)
     4. ลูกค้าจะต้องใช้บริการของ Google และกำหนดให้ผู้ใช้บริการทั้งหมดใช้บริการของ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ลูกค้ารับรองเพิ่มเติมว่า Google อาจเปลี่ยนแปลงลักษณะพิเศษของบริการใด ๆ ของ Google ในช่วงระยะเวลาของใบอนุญาต และลูกค้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
    2. ข้อจำกัดในกำรใช้บริกำร Google
     1. ลูกค้าจะต้องใช้บริการ Google เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในสัญญานี้ ลูกค้าจะไม่: (ก) ขายต่อหรือจัดหาบริการของ Google ให้กับบุคคลที่สามที่จะขายต่อ แจกจ่าย จัดหา ให้เช่า หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามอื่นใช้บริการของ Google (ข) ใช้บริการ Google เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ บริการ Google ตามที่ได้รับอนุญาตในสัญญานี้ หรือ (ค) ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ถอดรหัส แปล ถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับบริการของ Google หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว
     2. ภายในระยะเวลาของสัญญา ลูกค้าจะต้องไม่ซื้อบริการของ Google จากผู้ขายต่อรายอื่นหรือจาก Google โดยตรง
   3. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินสำหรับการใช้บริการ
    1. ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมบริการที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการที่ออกโดยบริษัทและที่ลูกค้ายอมรับ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อบริการดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมภายใสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ของบริษัท
    2. หากลูกค้าไม่ชำระตรงตามกำหนดเวลาสำหรับการชำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าในจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระในอัตรา 18% ต่อปีที่คำนวณในแต่ละวันของการผิดนัดจนกว่าจะมีการชำระเงินที่ค้างชำระเต็มจำนวน โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดและค่าทนายความที่บริษัท ต้องชำระในการเรียกเก็บจำนวนเงินที่ค้างชำระดังกล่าว
   4. ระยะเวลา การบอกเลิก และการระงับบริการ
    1. ระยะเวลา
     1. การสมัครใช้บริการ Google จะมีผลตั้งแต่ก่อนหน้า: (ก) วันที่ลูกค้ายอมรับค าสั่งซื้อบริการ หรือ (ข) วันที่ลูกค้าเข้าถึง หรือใช้บริการครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดในคำสั่งซื้อบริการ (“ระยะเวลาของสัญญา”) เว้นแต่และจนกว่าจะถูกบอกเลิกตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้
      ในกรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ Google Workspace for Education for Teaching and Learning Upgrade ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา ระยะเวลาเริ่มต้นของบริการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อบริการ (“ระยะเวลา ของสัญญา”) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา ระยะเวลาจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกปี (“ระยะเวลาที่ต่ออายุ สัญญา”) เว้นแต่และจนกว่าจะสิ้นสุดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (45) วันก่อนการสิ้นสุดสัญญาหรือระยะเวลาที่ต่ออายุสัญญา สำหรับการสมัครใช้บริการ Google Workspace for Education Plus และ Education Standard ลูกค้าต้องส่งเอกสารอีกครั้งและเปิดใช้บริการอีกครั้งเมื่อเงื่อนไขการ ให้บริการเริ่มต้นสิ้นสุดลง
     2. ลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะใช้บริการของ Google ตามระยะเวลาที่สัญญามีผลบังคับใช้ตามคำสั่งซื้อบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของสัญญานี้ในกรณีที่การใช้บริการดังกล่าวสิ้นสุดลงก่อนระยะเวลาตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นหรือระยะเวลาที่ขยายออกไปเนื่องจากความตั้งใจของลูกค้าตามข้อ 4.2 (การสิ้นสุดตามความสะดวก) หรือการผิดนัดของลูกค้าตามข้อ 4.3 ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกและจะต้องรับผิดต่อบริษัทดังต่อไปนี้

      การคำนวณค่าธรรมเนียมการยกเลิก:
      จำนวนใบอนุญาต (สมาชิก) x ค่าบริการที่ยังไม่ได้ชำระ/ค่าธรรมเนียมแพ็ค x ระยะเวลาคงเหลือ
    2. การบอกเลิกสัญญาตามความต้องการ

     ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติสัญญานี้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนโดยแจ้งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสี่สิบห้า (45) วันให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ หากลูกค้าใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อ 4.2 นี้ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกในข้อ 4.1.2 และเรียกเก็บเงิน
    3. การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการละเมิด

     คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญานี้ (ก) สี่สิบห้า (45) วันหลังจากส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่าย หนึ่งทราบถึงการละเมิดภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้หากการละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 45 วัน ดังกล่าว หรือ (ข) ทันทีเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ภายใต้คำร้องล้มละลายหรือการ ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือการโอนเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้
    4. ผลของการบอกเลิกสัญญา

     หากสัญญานี้สิ้นสุดลงสิทธิ์ที่ได้รับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่งและการเข้าถึงบริการ Google ของลูกค้าจะสิ้นสุดลงทันที
    5. การระงับบริการ

     โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของบริษัทตามข้อ 5.3 (การบอกเลิกสัญญาเนื่องจากการละเมิด) หากลูกค้าละเมิดภาระผูกพันในการชำระเงินภายใต้สัญญานี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทสามารถระงับการเข้าถึงบริการ Google ของลูกค้าจนกว่าการละเมิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข
   5. ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

    บริษัทจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ลูกค้าโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวกับคำถาม ข้อร้องเรียนและประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้ หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขประเด็นที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวได้ ลูกค้าสามารถส่งคำขอรับความช่วยเหลือไปยัง Google ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่บังคับใช้ของ Google ("TGGS") สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
   6. การปฏิเสธความรับผิด

    ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าบริษัทไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อผูกมัดอื่น ๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงในด้านคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Google ที่ให้ไว้ภายใต้สัญญานี้) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งภายใต้สัญญานี้
   7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

    ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทเป็นผู้ขายต่อบริการ Google และตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบทางการเงินสำหรับความขัดข้องในบริการ Google ดังกล่าว ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อลูกค้า หากบริการ Google ไม่ทำงานตามที่คาดไว้อย่างไรก็ตามบริษัทจะให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลระบบอย่างเหมาะสมแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการขอใช้บริการ Google ที่ใช้งานได้จาก Google ซึ่งในกรณีใด ๆ ก็ตามการจำกัดความรับผิดของบริษัทต่อลูกค้าสำหรับสาเหตุใด ๆ หรือหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อบริการจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระให้กับบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนก่อนเกิดความรับผิด
   8. การชดใช้ค่าเสียหาย

    ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัทจากการสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่ายหรือการเรียกร้องใดทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่บริษัทได้รับหรือเกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือเกี่ยวข้องกับกรณีต่อไปนี้

    (ก) ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของคำสั่งซื้อบริการ Google TOS คำแนะนำ ประกาศหรือคำสั่งใด ๆ ที่ออกโดยบริษัทและหรือหน่วยงานที่เหมาะสมใด ๆ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้
    (ข) การเรียกร้องสำหรับการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใ้ด ๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเลยของลูกค้าหรือการใช้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือ
    (ค) การอ้างสิทธิ์การเรียกร้อง การดำเนินการหรือค่าปรับใด ๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการต่อบริษัทโดยบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นจากเกี่ยวข้องกับหรือเนื่องจากการที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือในการใช้บริการ รวมถึงการเรียกร้องจากการหมิ่นประมาท และหรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
   9. ข้อกำหนดทั่วไป
    1. การโอนสิทธิ์

     ลูกค้าต้องไม่โอนผลประโยชน์ในคำสั่งซื้อบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทสามารถโอนคำสั่งซื้อบริการให้กับบุคคลที่สาม รวมถึง Google โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า
    2. การโอนสิทธิ์

     การที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญานี้อย่างเคร่งครดัจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าวและ บริษัทสามารถกำหนดให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเวลาใดก็ได้ แม้ว่าจะไม่ดำเนินการดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็ตาม
    3. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทุกฝ่าย

     ในการขายต่อบริการ Google นั้น บริษัท ลูกค้า และ Google เป็นบริษัทที่มีความอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใด ไม่มีข้อความในสัญญาที่สามารถตีความว่าเป็นการสร้างตัวแทน หุ้นส่วน หรือรูปแบบอื่นของการร่วมทุนระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย
    4. การแยกออกจากกันได้

     ในกรณีที่ศาลที่มีเขตอำนาจเห็นว่าข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญานี้ขัดต่อกฎหมายข้อกำหนดที่เหลือของสัญญานี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
   10. ความยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ

    ลูกค้าตกลงจัดหาและทำให้บริษัทได้รับสิทธิตามสมควรและ/หรือความยินยอมกรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเพื่อให้บริษัท สามารถเก็บใช้ และประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ลูกค้าเป็นผู้ส่งมอบให้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    (1) ลงทะเบียนและเปิดใช้บริการ Google และบริการโดเมนให้กับผู้ใช้บริการ
    (2) ดำเนินการตามหน้าที่ของบริษัทตามที่กำหนดในสัญญา หรือ
    (3) ปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับใด ๆ
    (4) การขยายข้อมูลไปยังบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการบริการเพิ่มเติมตามที่ลูกค้าร้องขอ
   11. คำจำกัดความและการตีความ

    เงื่อนไขตัวพิมพ์ใหญ่ในสัญญานี้มีความหมายดังต่อไปนี้

    “กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้กับการให้บริการ Google Workspace

    “สัญญา” หมายถึงใบสั่งซื้อบริการหรือคำสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลหรือออนไลน์ แบบฟอร์มรายละเอียดคำสั่งซื้อ และข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

    “บริษัท” หมายถึง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏในคำสั่งซื้อบริการ (แล้วแต่กรณี)

    “ลูกค้า” หมายถึงลูกค้าที่มีรายละเอียดระบุไว้ในส่วนที่เรียกว่า “ข้อมูลผู้สมัคร” “ข้อมูลลูกค้า” หรือ “รายละเอียดของลูกค้า” ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบริการของเรา

    “บริการโดเมน” หมายถึงบริการที่มีให้เพื่อกำหนด TLD/โดเมนภายใต้ชื่อลูกค้า

    “ผู้ใช้บริการ” หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้ใช้บริการของ Google

    “ข้อมูลผู้ใช้บริการ” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

    “บริการ Google” หมายถึงการจัดหาบริการ Google Workspace สำหรับ Education service ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Google ในระบบคลาวด์ รวมถึง Gmail Meet ไดรฟ์ แชท ปฏิทิน เอกสาร ชีต และ สไลด์รวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Education editions

    “คำสั่งซื้อบริการ” หรือ “แบบฟอร์มคำสั่งซื้อบริการ” หมายถึงคำสั่งซื้อบริการหรือเอกสารประเภทใดก็ตาม หรือพอร์ทัลสำหรับ สมัครรับข้อมูลออนไลน์หรือการสมัครลงทะเบียนที่ป้อนระหว่างคู่สัญญาสำหรับบริการ Google Workplace และบริการโดเมน (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

    “โดเมนระดับบนสุด (TLD)” หมายถึงส่วนสุดท้ายของชื่อโดเมน หรือส่วนที่ตามหลังสัญลักษณ์ "จุด" ทันที ตัวอย่างเช่น ในที่ อยู่อินเทอร์เน็ต: https://www.google.com ส่วน “.com” คือ TLD โดย TLD แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: TLD ทั่วไป และ TLD เฉพาะประเทศ