Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   ข้อกำหนดและเงื่อนไขแพ็กเกจ “True 5G FWA”

   1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ใช้บริการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายแบบประจำที่ (Fixed Wireless Access) โดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด(“บริษัทฯ”) แบบชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน (“Postpaid”) ทั้งนี้ สัญญาญ 5G เป็นบริการที่ให้โดยบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในนามนิติบุคคล (“ผู้ใช้บริการ”) ซึ่งทำการรับสิทธิระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง
   2. ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
   3. ยกเว้นค่าบริการเช่าใช้อุปกรณ์ จำนวน 2,000 บาท
   4. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิเช่าใช้อุปกรณ์ 5G CPE มูลค่า 8,999 บาท สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 1,000 Mbps
   5. ราคาค่าบริการรายเดือน ไม่รวมค่าบริการเสริม (VAS)
   6. ราคาค่าบริการรายเดือน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
   7. พื้นที่การให้บริการตามโครงข่ายทรูมูฟ เอช 5G สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้จาก https://www.true.th/bettertogether/network/index.html
   8. รายการส่งเสริมการขาย True 5G FWA 1,299
    สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
    • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนในอัตราเดือนละ 1,299 บาท รับสิทธิใช้บริการดังนี้
    • สิทธิในการยืมอุปกรณ์ 5G CPE มูลค่า 8,999 บาท สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 1000 Mbps
    • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ บริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 150 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด ไม่เกิน 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   9. รายการส่งเสริมการขาย True 5G FWA 1,799
    สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
    • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนในอัตราเดือนละ 1,799 บาท รับสิทธิใช้บริการดังนี้
    • สิทธิในการยืมอุปกรณ์ 5G CPE มูลค่า 8,999 บาท สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 1000 Mbps
    • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ บริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณ หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 1000 Mbps
   10. รายการส่งเสริมการขาย True 5G FWA Back-Up Link 1,499
    สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
    • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนในอัตราเดือนละ 1,499 บาท รับสิทธิใช้บริการดังนี้
    • สิทธิในการยืมอุปกรณ์ 5G CPE มูลค่า 8,999 บาท สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 1000 Mbps
    • บริการ 5G/4G ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 50 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ บริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
    • บริการ 5G FWA Back Up จะอยู่ในโหมด Standby และจะ active ทำงานในกรณีที่ บริการ True Corporate Internet ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
   11. รายการส่งเสริมการขาย True 5G FWA Event Package
    สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
    อัตราค่าใช้บริการรายวันในอัตราค่าบริการ
    • เช่าใช้บริการ 1-2 วัน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท/วัน
    • เช่าใช้บริการ 3-4 วัน แบบต่อเนื่อง อัตราค่าบริการ 1,499 บาท/วัน
    • เช่าใช้บริการ 5-9 วัน แบบต่อเนื่อง อัตราค่าบริการ 1,299 บาท/วัน
    • เช่าใช้บริการตั้งแต่ 10 วันขึ้นไป แบบต่อเนื่อง อัตราค่าบริการ 999 บาท/วัน
    ทุกการเช่าใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้
    • สิทธิในการยืมอุปกรณ์ 5G CPE มูลค่า 8,999 บาท สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 1000 Mbps
    • บริการ 5G/4G ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ บริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
   12. รายการส่งเสริมการขาย True 5G FWA Fixed IP 2,299
    สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
    • อัตราค่าใช้บริการรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,299 บาท รับสิทธิใช้บริการดังนี้
    • สิทธิในการยืมอุปกรณ์ 5G CPE WiFi6 มูลค่า 8,999 บาท สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 1000 Mbps
    • บริการ 5G ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 150 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด ไม่เกิน 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
    • บริการ Fix IP จำนวน 1 IP Address ตลอดระยะสัญญาบริการ
    Fair Usage Policy: บริษัทฯ มีสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent การดาวน์โหลดและ/หรือ อัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของทรูมูฟ เอช ทั้งนี้การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน
   13. Business Call Center 1239, รับประกันการแก้ปัญหาโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ต (SLA) 12 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง
   14. เนื่องจากเป็นรายการส่งเสริมการขายพิเศษ จะไม่สามารถใช้ร่วมสิทธิส่วนลดอื่นใดได้
   15. ผู้ใช้บริการรับทราบเงื่อนไขและตกลงใช้บริการส่งเสริมการขายนี้ต่อเนื่องติดกันไม่น้อยกว่า 24 เดือน หรือตามระยะเวลาที่รายการส่งเสริมการขายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดตามระยะสัญญา 24 เดือน ผู้ใช้ตกลงชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา และมีหน้าที่ส่งมอบคืนอุปกรณ์ 5G CPE ในสภาพสมบูรณ์ให้แก่บริษัทฯ กรณีอุปกรณ์ชำรุด สูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินสูงสุด 8,999 บาท
   16. เงื่อนไขการใช้บริการ Fixed IP Address ตลอดอายุสัญญาบริการ
    • ผู้ใช้บริการต้องใช้งาน Fixed IP Address ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตามแพ็กเกจเท่านั้น
    • กรณีที่ใช้งาน Fixed IP Address แล้วพบปัญหาการใช้งานเนื่องจาก IP Blacklist อันเกิดจากผู้ใช้บริการเองนั้น รวมถึงปัญหา Fixed IP Address ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือผู้อื่น ผู้ใช้บริการต้องรีบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายใน 3 วัน นับจากวันที่พบปัญหาหรือได้รับแจ้งจากบริษัทฯ
    • กรณีบริษัทฯ พบว่ามีการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือเกิดปัญหาทำให้บุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย และผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการแก้ไขหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการให้บริการ Fixed IP Address โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
   17. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ
   18. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
    • กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ช้บริการจะต้อง
     • ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
     • ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
     • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความ ยินยอมจากบริษัทฯ
    • กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย”
   19. บริษัทฯ มีสิทธิในการนำเสนอบริการหรือพิจารณาให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในภายหลังได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการได้รับบริการหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบเงื่อนไขการใช้งานและตกลงผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น
   20. การให้ความยินยอมและคำรับรองของผู้ใช้บริการ
    ผู้ใช้บริการรับทราบว่ายินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใช้กับผู้ให้บริการทั้งขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผู้ให้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีสัญญา ข้อตกลง หรือนิติสัมพันธ์ กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   21. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
    ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในข้อความด้านบน โดยถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบเสนอราคาฉบับนี้และคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครใช้บริการ