Skip to content
searchMagnify
  close
  profile ล็อกอิน
  searchMagnify
   close

   ข้อตกลงและเงื่อนไขแพ็กเกจ

   1. ค่าบริการเสริมเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 29 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   2. สิทธิการใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สามารถใช้ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
   3. บริการของดีแทคเป็นโซลูชั่นความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์ที่ช่วยปกป้องสมาชิกจากภัยคุกคามออนไลน์ รวมถึงฟิชชิ่งบ็อตเน็ต และมัลแวร์ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัย ระหว่างการใช้เครือข่ายมือถือเซลลูลาร์ของดีแทค ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
   4. บริการจะไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่อุปกรณ์มือถือของลูกค้า กำลังโรมมิ่งอยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย

   ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการ Mobile Web Security ของดีแทค

   การลงนามหรือยอมรับคำสั่งบริการ (ในลักษณะที่เรากำหนด) สำหรับบริการ Mobile Security ของดีแทค (“บริการ”) ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขและแบบฟอร์มคำสั่งบริการซึ่งรวมกันเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทกับลูกค้า

   1. คำอธิบายบริการ
    1. บริการ Mobile Security ของดีแทค (“บริการ”) เป็นโซลูชันความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์ที่ช่วยปกป้องสมาชิกจากภัยคุกคามออนไลน์ รวมถึงฟิชชิ่ง บ็อตเน็ต และมัลแวร์ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยระหว่างการใช้เครือข่ายมือถือหรือเซลลูลาร์ของดีแทคจากอุปกรณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
    2. บริการนี้เป็นการสมัครใช้บริการตามเงื่อนไขรายละเอียดตามที่ระบุในคำสั่งบริการ บริการนี้สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ และ 365 วันต่อปี แต่บริการจะไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่อุปกรณ์มือถือของลูกค้ากำลังโรมมิ่งอยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการใช้บริการเท่านั้น (ไม่รวมระยะเวลาโรมมิ่ง)
    3. บริการนี้ไม่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
     • การแก้ไขปัญหาหรือการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับสถานที่ตั้งและอุปกรณ์ของลูกค้า
     • การตั้งค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ของลูกค้า
     • การสนับสนุนด้านเทคนิคเกี่ยวกับการตั้งค่าหรือการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของลูกค้า
    4. บริการมัลติมีเดียเมสเซนเจอร์ (เอ็มเอ็มเอส) จะไม่สามารถใช้การได้ในระหว่างการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม เอ็มเอ็มเอสฟีดเจอร์ จะกลับมาใช้ได้ตามปกติกรณีที่ลูกค้ายกเลิกบริการ
    5. ลูกค้ารับทราบว่าการให้บริการนี้เป็นไป "ตามสภาพ" และบริษัทไม่รับประกันหรือรับประกันว่าบริการจะตรวจจับหรือลดการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นหรือภัยคุกคามอื่น ๆ ได้ทั้งหมด
    6. ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครบริการได้โดยส่ง USSD *590*10# หรือส่งคำขอไปที่ศูนย์บริการธุรกิจของดีแทค 1431.
    7. หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือที่ลูกค้าไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการธุรกิจของดีแทค 1431.
   2. การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงินสำหรับการใช้บริการ
    1. ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวข้องให้กับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งบริการที่ออกโดยบริษัทและที่ลูกค้ายอมรับ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งบริการดังกล่าว โดยจะต้องชำระค่าบริการภายในสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของบริษัท
    2. หากลูกค้าไม่ชำระเงินตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าชำระเงินล่าช้าสำหรับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระในอัตรา 18% ต่อปีที่คำนวณในแต่ละวันของการผิดนัดจนกว่าจะมีชำระเงินครบถ้วน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดและค่าทนายความที่บริษัทต้องชำระในการเรียกเก็บจำนวนเงินที่ค้างชำระดังกล่าว
   3. ระยะเวลา การบอกเลิก และการระงับบริการ
    1. ระยะเวลา
     การสมัครใช้บริการจะมีผลตั้งแต่วันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นก่อน: (ก) วันที่ลูกค้ายอมรับคำสั่งบริการ หรือ (ข) วันที่ลูกค้าเข้าถึงหรือใช้บริการครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งบริการ เว้นแต่และจนกว่าจะสิ้นสุดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้
    2. การบอกเลิกเนื่องจากการละเมิด
     คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ (1) สามสิบ (30) วันหลังจากส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการละเมิดหน้าที่ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หากการละเมิดดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 30 วันดังกล่าว หรือ (2) ทันทีเมื่อมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ภายใต้คำร้องล้มละลายหรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การชำระบัญชี หรือการโอนสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้
    3. ผลของการบอกเลิก
     หากสัญญาฉบับนี้ยุติลง สิทธิ์ที่ได้รับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่งและสิทธิ์ของลูกค้าในการใช้บริการจะสิ้นสุดลงทันที
    4. การระงับบริการ
     โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ของบริษัทภายใต้ข้อ 3.2 (การบอกเลิกเนื่องจากการละเมิด) หากลูกค้าละเมิดหน้าที่ในการชำระเงินภายใต้สัญญาฉบับนี้และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทสามารถระงับบริการจนกว่าจะมีการแก้ไขการละเมิดดังกล่าว
   4. การจำกัดความรับผิด:
    ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล ผลกำไรของธุรกิจ หรือความเสียหายทางอ้อมพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำใด ๆ ของสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิด ความรับผิดของบริษัทสำหรับความเสียหายสำหรับสาเหตุใด ๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ (ในสัญญาหรือการละเมิด) จะถูกจำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ระบุไว้ในคำสั่งบริการที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นสาเหตุของการกระทำดังกล่าวเท่านั้น
   5. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

    1. คํานิยาม

     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่ง

    2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (2019) ในการรวบรวม การจัดการ และหรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะและการปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาเพื่อให้บริการตามที่ลูกค้าร้องขอ โปรดทราบว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับลูกค้าหากไม่มีข้อมูลดังกล่าว
    3. การคุ้มครองข้อมูล

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากลูกค้า คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวจะอธิบายว่าบริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรและมาตรการที่ใช้คุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเมื่อลูกค้าใช้บริการของเรา ลูกค้าสามารถอ่านมาตรการเหล่านี้ได้ที่ https://www.dtac.co.th/sustainability/th/privacy หากไม่สามารถเข้าถึงลิงก์หรือเว็บไซต์ของบริษัทได้ โปรดติดต่อเราเพื่อรับสำเนาได้ตามช่องทางการดูแลลูกค้าของเรา

   6. ข้อกำหนดทั่วไป
    1. การโอนสิทธิ์

     ลูกค้าจะต้องไม่โอนผลประโยชน์ในคำสั่งบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทสามารถโอนสิทธิ์ในคำสั่งบริการให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

    2. การสละสิทธิ์

     การที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่งครัดจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว และบริษัทสามารถกำหนดให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในเวลาใดก็ได้แม้ว่าจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็ตาม

    3. การแยกออกจากกันได้

     ในกรณีศาลเห็นว่าข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้มีเขตอำนาจซึ่งขัดต่อกฎหมาย ข้อกำหนดที่เหลือของสัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์